Министарство унутрашње и спољне трговине, у складу са одредбом члана 77. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-др. закон и 47/18), којим је прописано да су министарства и посебне организације дужни да обавесте јавност путем своје интернет странице и портала е-управе о отпочињању израде нацрта закона, при чему објављују и основне информације о планираним решењима која ће бити предложена, обавештава заинтересовану јавност да се отпочело са израдом текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о о посредовању у промету и закупу непокретности.

Услед развоја тржишта непокретности и јачања конкурентности привредних субјеката у овом сектору, као и потребе за повећањем квалитета услуга у области посредовања у промету и закупу непокретности и регулисањем појединих института који ће створити услове за даљи развој и унапређење ове делатности, појавила се потреба за изменом Закона о посредовању у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС“, бр. 95/13, 41/18 и 91/19).

Основни разлог измене кровног закона у области посредовања у промету и закупу непокретности је сузбијање сиве економије у посредовању у промету непокретности.

Наведена мера предвиђена је Предлогом програма за сузбијање сиве економије за период 2022 – 2025. године, као регулаторна, при чему ће се сагледати могућност прописивања форме уговора и заступању у посредовању у промету и закупу непокретности, односно на основу спроведене анализе правног оквира који регулише ангажовање посредника у промету и  закупу непокретности израдити препоруке и усагласити са надлежним органом. Ефекти би се огледали у смањењу броја агената који тренутно раде у сивој зони и њиховог преласка у легалне токове.  

Такође, Акционим планом за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024. године, предвиђене су активности које се односе на сагладавање правног оквира, односно обавезност израде посебне анализе правног оквира и стања у сектору посредника у промету и закупу непокретности, узимајући у обзир резултате националне процене ризика.

У циљу израде Нацрта закона о изменама и допунама Закона о о посредовању у промету и закупу непокретности формирана је Радна група која је састављена од представника различитих институција из јавног и приватног сектора. Први састанак радне групе одржан је дана 2. јуна 2023. године, након чега су формално отпочеле активности на изради Нацрта закона.

Циљ нам је заједнички да се обезбеди европски амбијент пословања, виши степен услуге за наше потрошаче и ојача конкурентност овог подсектора пословних услуга.