Сектор тржишнe инспекцијe

Александар Адамовић

в.д. помоћника министра – главни тржишни инспектор

 

Контакт Сектор тржишне инспекције: 

011/362-88-00

trzisnainspekcija@must.gov.rs

 

Уколико желите да поднесете пријаву тржишној инспекцији, можете то да учините преко podnesiprijavu@must.gov.rs. Сектор тржишне инспекције врши инспекцијски надзор над спровођењем прописа у оквиру делокруга своје надлежности по службеној дужности, узимајући у обзир пријаве грађана, које су у овом случају иницијатива за покретање поступка.

У случају да пријављено није у оквиру надлежности Сектора тржишне инспекције, пријаву ћемо да проследимо стварно надлежном органу управе, односно обавестићемо вас о начину на који можете да поступите у заштити својих права. 

 

Сајту спровођења права интелектуалне својине, можете приступити овде

 

Систем о небезбедним производима NEPRO

 

У Сектору тржишне инспекције обављају се послови који се односе на: координацију активности праћења и унапређења међуресорне и регионалне сарадње у области тржишног надзора, израде и усаглашавања оперативних међуресорних планова, надзора тржишта и обједињавања извештаја о координираном надзору тржишта за Владу РС, размену информација и обавештавање јавности о небезбедним производима на тржишту; послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе и вршење услуга; усаглашеност и безбедност непрехрамбених производа у производњи и промету; спречавање нелојалне конкуренције; заштита потрошача; оглашавање; производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; спречавање прања новца и финансирање тероризма; промет биоцида; промет хемикалија; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера, контрола амбалаже и амбалажног отпада; спречавање појавних облика сиве економије у трговини, електронској трговини и услугама; контрола услова за прометовање, промета и мониторинг деривата нафте и биогорива; финансијско-материјални послови у вези робе одузете у поступку инспекцијског надзора; послове који су непосредно везани за вршење инспекцијског надзора: израда анализе стања из области инспекцијског надзора; израда анализа и процена ризика; израда процедура и листа провера за вршење инспекцијског надзора; израда аката о примени прописа; интерна обука тржишних инспектора за примену нових прописа и процедура у поступку инспекцијског надзора; сачињавање извештаја о извршеним контролама у инспекцијском надзору, анализа тих извештаја и сачињавање предлога плана самосталних, заједничких и координираних контрола за наредни период; унутрашња контрола рада одељења тржишне инспекције и тржишних инспектора; праћење извршења налога достављених одељењима; предлагање мера за отклањање неправилности у раду инспектора и одељења; провере и обрада навода иницијатива за покретање дисциплинског поступка; непосредан инспекцијски надзор из надлежности тржишне инспекције ради провере навода из пријава и притужби на рад инспектора и одељења; припреме овлашћених представника подносиоца захтева за претрес пред судом за прекршаје; обрада предмета за Државно правобранилаштво у поступцима који су покренути од стране тржишних инспектора; припрема нацрта мишљења и одговора из надлежности тржишне инспекције по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација, организација потрошача и др.; сарадња са другим инспекцијским органима, правосудним органима, другим органима и организацијама, удружењима и установама чији су послови у вези или од значаја за рад Сектора; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Сектора; припрему стручних основа за израду прописа из делокруга Сектора; обавља и друге послове у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.

У Групи за развој и унапређење рада Сектора обављају се послови координације и правно - финансијске логистике рада Сектора који обухватају: учешће у стратешком планирању послова у Сектору; праћење реализације оперативних планова Сектора и предлагање корективних мера ради успешне реализације финансијских планова; израда студијско-аналитичких и стручно-оперативних извештаја и информација везаних за средства, опрему, уговорне обавезе и реализацију буџетских средстава опредељених за активности Сектора; анализу потреба и сачињавање извештаја и предлога у вези материјалних и финансијских средстава потребних за рад Сектора; учествoвање у изради предлога финансијског плана и плана јавних набавки за Сектор; анализу потреба и сачињавање извештаја, предлога и нацрта уговора у складу са планом јавних набавки; стручне послове обраде предмета и припрема изјашњења Државном правобранилаштву, припрему стручних основа за израду прописа из делокруга Сектора, као и друге послове у складу са  прописима који регулишу ову област.

 

           У Сектору тржишне инспекције образују се следеће уже унутрашње јединице:

            У седишту Министарства:

            - За развој и унапређење рада Сектора:

 1. Група за развој и унапређење рада Сектора

  За функционалну координацију рада унутрашњих јединица ван седишта:

 1. Одељење за контролу промета, спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача;
 2. Одељење за контролу усаглашености и безбедности производа;
 3. Одељење за обуку и извештавање;
 4. Одељење за спровођење права интелектуалне својине и спречавање сиве економије
 5. Одељење за унутрашњу контролу

 

Изван седишта Министарства :

 1. Одељење тржишне инспекције Београд, у подручној јединици за град Београд са седиштем у Београду;
 2. Одељење тржишне инспекције Бор, у окружној подручној јединици за Борски управни округ са седиштем у Бору;
 3. Одељење тржишне инспекције Ваљево, у окружној подручној јединици за Колубарски управни округ са седиштем у Ваљеву;
 4. Одељење тржишне инспекције Врање, у окружној подручној јединици за Пчињски управни округ са седиштем у Врању;
 5. Одељење тржишне инспекције Зајечар, у окружној подручној јединици за Зајечарски управни округ са седиштем у Зајечару;
 6. Одељење тржишне инспекције Зрењанин, у окружној подручној јединици за Средњебанатски управни округ са седиштем у Зрењанину;
 7. Одељење тржишне инспекције Јагодина, у окружној подручној јединици за Поморавски управни округ са седиштем у Јагодини;
 8. Одељење тржишне инспекције Крагујевац, у окружној подручној јединици за Шумадијски управни округ са седиштем у Крагујевцу;
 9. Одељење тржишне инспекције Краљево, у окружној подручној јединици за Рашки управни округ са седиштем у Краљеву;
 10. Одељење тржишне инспекције Кикинда, у окружној подручној јединици за Севернобанатски управни округ са седиштем у Кикинди;
 11. Одељење тржишне инспекције Косовска Митровица, у подручној јединици широј од подручја управног округа за Косовскомитровачки, Косовскопоморавски, Косовски, Призренски и Пећки управни округ са седиштем у Косовској Митровици;
 12. Одељење тржишне инспекције Крушевац, у окружној подручној јединици за Расински управни округ са седиштем у Крушевцу;
 13. Одељење тржишне инспекције Лесковац, у подручној јединици широј од подручја управног округа за Јабланички управни округ и Пиротски управни округ, са седиштем у Лесковцу;
 14. Одељење тржишне инспекције Ниш, у окружној подручној јединици за Нишавски управни округ са седиштем у Нишу;
 15. Одељење тржишне инспекције Нови Сад, у окружној подручној јединици за Јужнобачки управни округ са седиштем у Новом Саду;
 16. Одељење тржишне инспекције Панчево, у окружној подручној јединици за Јужнобанатски управни округ с седиштем у Панчеву;
 17. Одељење тржишне инспекције Пожаревац, у подручној јединици широј од подручја управног округа за Браничевски управни округ и Подунавски управни округ, са седиштем у Пожаревцу;
 18. Одељење тржишне инспекције Прокупље, у окружној подручној јединици за Топлички управни округ са седиштем у Прокупљу;
 19. Одељење тржишне инспекције Сомбор, у окружној подручној јединици за Западнобачки управни округ са седиштем у Сомбору;
 20. Одељење тржишне инспекције Сремска Митровица, у окружној подручној јединици за Сремски управни округ са седиштем у Сремској Митровици;
 21. Одељење тржишне инспекције Суботица, у окружној подручној јединици за Севернобачки управни округ са седиштем у Суботици;
 22. Одељење тржишне инспекције Ужице у окружној подручној јединици за Златиборски управни округ са седиштем у Ужицу;
 23. Одељење тржишне инспекције Чачак у окружној подручној јединици за Моравички управни округ са седиштем у Чачку;
 24. Одељење тржишне инспекције Шабац, у окружној подручној јединици за Мачвански управни округ са седиштем у Шапцу

 

У Групи за развој и унапређење рада Сектора обављају се послови координације и правно - финансијске логистике рада Сектора који обухватају: учешће у стратешком планирању послова у Сектору; праћење реализације оперативних планова Сектора и предлагање корективних мера ради успешне реализације финансијских планова; израда студијско-аналитичких и стручно-оперативних извештаја и информација везаних за средства, опрему, уговорне обавезе и реализацију буџетских средстава опредељених за активности Сектора; анализу потреба и сачињавање извештаја и предлога у вези материјалних и финансијских средстава потребних за рад Сектора; учествoвање у изради предлога финансијског плана и плана јавних набавки за Сектор; анализу потреба и сачињавање извештаја, предлога и нацрта уговора у складу са планом јавних набавки; стручне послове обраде предмета и припрема изјашњења Државном правобранилаштву, као и друге послове у складу са  прописима који регулишу ову област.

 

У Одељењу за контролу промета, спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача обављају се послови координације у области инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе и вршење услуга; спречавања нелојалне конкуренције; заштита потрошача; оглашавање; спречавање прања новца и финансирање тероризма; израда анализе стања из области инспекцијског надзора из делокруга Одељења; израда анализа примене важећих и предлагање ревидирања контролних листи из делокруга Одељења; израда процедура и листа провера за вршење инспекцијског надзора из делокруга Одељења; израда аката о примени прописа из делокруга Одељења; припрема нацрта мишљења и одговора из делокруга Одељења по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација, организација потрошача и др.; припрема  предлогa ставова и мишљења о нацртима прописа; саветодавни и стручни послови који се односе на праћење и унапређење инспекцијског надзора у области електронске трговине и електронских услуга; сарадња са унутрашњим јединицама у Министарству, другим инспекцијским органима, правосудним органима, другим органима и организацијама, удружењима и установама чији су послови у вези или од значаја за рад Одељења; припрему стручних основа за израду прописа из делокруга Сектора; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одељењу; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одељења, као и други послови у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.    

               

                У Одељењу за контролу промета, спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача образују се следеће уже унутрашње јединице и то:

 

 1. Одсек за контролу промета
 2. Група за спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача

           У Одсеку за контролу промета обављају се послови координације инспекцијског надзора над извршавањем закона и других прописа којима се уређују: трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе и вршење услуга; спречавање прања новца и финансирање теророризма; промет биоцида; промет хемикалија; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера; контрола амбалаже и амбалажног отпада; израда анализе стања из области инспекцијског надзора из делокруга Одсека; израда анализа примене важећих и предлагање ревидирања контролних листи из делокруга Одсека; израда процедура и листа провера за вршење инспекцијског надзора из делокруга Одсека; израда аката о примени прописа из делокруга Одсека; припрема нацрта мишљења и одговора из делокруга Одсека по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација, организација потрошача и др.; припрема предлога ставова и мишљења о нацртима прописа; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсеку; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека, као и други послови у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.

 

            У Групи за спречавање нелојалне конкуренције (непоштене пословне праксе) и заштиту потрошача  обављају се послови  координације инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује: спречавања нелојалне конкуренције; оглашавање; заштита потрошача; израда анализе стања из области инспекцијског надзора из делокруга Групе; израда анализа  примене важећих и предлагање ревидирања контролних листи из делокруга Групе израда процедура и листа провера за вршење инспекцијског надзора из делокруга Групе; израда аката о примени прописа из делокруга Групе; припрема нацрта мишљења и одговора из делокруга Групе по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација, организација потрошача и др.; припрема  предлог ставова и мишљења о нацртима прописа; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групе; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Групе, као и други послови у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.

 

            У Одељењу за спровођење права интелектуалне својине и спречавање сиве економије обављају се послови координације у области инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: поступање по захтевима носилаца права интелектуалне својине и по службеној дужности у инспекцијском надзору над производњом и прометом робе којом се повређују права интелектуалне својине (жиг, дизајн, патент, мали патент, географска ознака порекла, топографија интегрисаног кола, ауторска и сродна права), односно у производњи и промету робе заштићене ауторским и сродним правима; утврђивање да ли постоји повреда права на рачунарске програме (софтвер) и базе података; утврђивање и спречавање повреда права интелектуалне својине у обављању електронске трговине, у складу са овлашћењима; спречавање појавних облика сиве економије у трговини, електронској трговини и услугама; израда анализе стања из области инспекцијског надзора из делокруга Одељења; израда анализа примене важећих и предлагање ревидирања контролних листи из делокруга Одељења; израда процедура и листа провера за вршење инспекцијског надзора из делокруга Одељења; израда аката о примени прописа из делокруга Одељења; припрема нацрта мишљења и одговора из делокруга Одељења по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација, организација потрошача и др.; припрема  предлогa ставова и мишљења о нацртима прописа; саветодавни и стручни послови који се односе на праћење и унапређење инспекцијског надзора у области рада из делокруга Одељења; сарадња са унутрашњим јединицама у Министарству, другим инспекцијским органима, правосудним органима, другим органима и организацијама, удружењима и установама чији су послови у вези или од значаја за рад Одељења; припрему стручних основа за израду прописа из делокруга Сектора; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одељењу; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одељења, као и други послови у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.    

           

            У Одељењу за спровођење права интелектуалне својине и спречавању сиве економије  образују се следеће уже унутрашње јединице и то:

            

 1. Одсек за спровођење права интелектуалне својине;
 2. Група за спречавање сиве економије.

 

            У Одсеку за спровођење права интелектуалне својине обављају се послови  координације инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује: спровођење активности и предузимање мера по захтевима носилаца права интелектуалне својине и по службеној дужности због постојања сумње да је учињена повреда права интелектуалне својине у производњи и промету робе, односно производњи и промету робе заштићене ауторским или сродним правима; израда анализе стања из области инспекцијског надзора из делокруга Одсека; израда анализа о примени важећих и предлагање ревидирања контролних листи из делокруга Одсека; израда процедура и листа провера за вршење инспекцијског надзора из делокруга Одсека; израда аката о примени прописа из делокруга Одсека; припрема нацрта мишљења и одговора из делокруга Одсека по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација и др.; припрема  предлог ставова и мишљења о нацртима прописа; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсека; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека, као и други послови у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.

           У Групи за спречавање сиве економије обављају се послови координације инспекцијског надзора над извршењем закона и других прописа који за циљ имају спречавање појавних облика сиве економије у  трговини, електронској трговини и услугама; израда анализе стања из области инспекцијског надзора из делокруга Групе; израда анализа примене важећих и предлагање ревидирања контролних листи из делокруга Групе; израда процедура и листа провера за вршење инспекцијског надзора из делокруга Групе; израда аката о примени прописа из делокруга Групе; припрема нацрта мишљења и одговора из делокруга Групе по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација и др., припрема предлога ставова и мишљења о нацртима прописа; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи; подношење извештаја и информација о стању у области из делокруга рада Групе, као и други послови у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.

 

 

У Одељењу за  контролу усаглашености и безбедности производа обављају се послови координације у области инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: усаглашеност и безбедност непрехрамбених производа у производњи и промету; контрола услова за прометовање, промета и мониторинг деривата нафте и биогорива; финансијско-материјални послови у вези робе одузете у поступку инспекцијског надзора; израда анализе стања из области инспекцијског надзора из делокруга Одељења; израда анализа примене важећих и предлагање ревидирања контролних листи из делокруга Одељења; израда процедура и листа провера за вршење инспекцијског надзора из делокруга Одељења; израда аката о примени прописа из делокруга Одељења; припрема нацрта мишљења и одговора из делокруга Одељења по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација, организација потрошача и др.; припрема предлога ставова и мишљења о нацртима прописа; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одељења, као и други послови у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.

 

            У Одељењу за контролу усаглашености и безбедности производа образују се следеће уже унутрашње јединице:

           

 1. Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа;
 2. Група за логистику и аналитику контрола у области деривата нафте;
 3. Група за контролу деривата нафте – Београд;
 4. Група за контролу деривата нафте – Војводина;
 5. Група за контролу деривата нафте – Шумадија и западна Србија;
 6. Група за контролу деривата нафте – јужна и источна Србија;
 7. Група за поступање са одузетом робом.

 

            У Одсеку за контролу усаглашености и безбедности производа обављају се послови координације инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују усаглашеност и безбедност непрехрамбених производа; израда анализе стања из области инспекцијског надзора из делокруга Одсека; израда анализа  примене важећих и предлагање ревидирања контролних листи из делокруга Одсека; израда процедура и листа провера за вршење инспекцијског надзора из делокруга Одсека; израда аката о примени прописа из делокруга Одсека; припрема нацрта мишљења и одговора из делокруга Одсека по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација, организација потрошача и др.; припрема предлога ставова и мишљења о нацртима прописа; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга Одсека, као и други послови у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.

 

            У Групи за логистику и аналитику контрола у области деривата нафте обављају се послови координације инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују минимално технички услови за промет деривата нафте и биогорива; маркирање деривата нафте; мониторинг квалитета деривата нафте и биогорива; израда листа провера за вршење инспекцијског надзора у области деривата; израда анализа примене важећих и предлагање ревидирања контролних листи за област промета деривата; установљавање и ажурирање аналитике енергетских субјеката, установљавање и ажурирање аналитике енергетских објеката за трговину моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава; установљавање и ажурирање система и аналитике узорковања, система обележавања узорака деривата нафте и биогорива; израда анализа стања у области деривата нафте и подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга Групе, као и други послови у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.

 

            У Групи за контролу деривата нафте – Београд обављају се послови непосредног инспекцијског надзора над привредним субјектима на наведеној територији у погледу примене закона и других прописа којима се уређују минимално технички услови за промет деривата нафте и биогорива, маркирање деривата нафте и мониторинг квалитета деривата нафте и биогорива.

 

            У Групи за контролу деривата нафте – Војводина обављају се послови непосредног инспекцијског надзора над привредним субјектима на наведеној територији у погледу примене закона и других прописа којима се уређују минимално технички услови за промет деривата нафте и биогорива, маркирање деривата нафте и мониторинг квалитета деривата нафте и биогорива.

            У Групи за контролу деривата нафте – Шумадија и западна Србија обављају се послови непосредног инспекцијског надзора над привредним субјектима на наведеној територији у погледу примене закона и других прописа којима се уређују минимално технички услови за промет деривата нафте и биогорива, маркирање деривата нафте и мониторинг квалитета деривата нафте и биогорива.       

            У Групи за контролу деривата нафте – јужна и источна Србија обављају се послови непосредног инспекцијског надзора над привредним субјектима на наведеној територији у погледу примене закона и других прописа којима се уређују минимално технички услови за промет деривата нафте и биогорива, маркирање деривата нафте и мониторинг квалитета деривата нафте и биогорива.

 

У Групи за поступање са одузетом робом обављају се послови координације који се односе на финансијско-материјалне послове у вези робе одузете у поступку инспекцијског надзора и израду процедура из делокруга Групе, који се односе на: смештај, чување, продају, уништење, отпис или други законом утврђени начин поступања са одузетом робом, вођење евиденције о одузетој роби, као и усаглашавање и сравњење стања робе са складиштарима; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Групе.

 

 

У Одељењу за обуку и извештавање обављају се  послови који се односе на: припрему и обједињавање податка за процену ризика, праћење и анализирање стања у области инспекцијског надзора из делокруга Сектора; координацију у изради предлога годишњег плана инспекцијског надзора из делокруга Сектора; проверу процедура и листа провера у непосредном инспекцијском надзору, укључујући и превентивно деловање и вршење службених саветодавних посета у планираним областима надзора; израду годишњег плана обука; припрему садржаја и термина обука за имплементацију процедура; припрему и спровођење провере познавања прописа и процедура; сачињавање извештаја о спроведеним обукама, њихова анализа и евалуација; администрирање (праћење и ажурирање корисничких компоненти) управљачког информационог система тржишне инспекције; сачињавање извештаја о извршеним контролама у инспекцијском надзору,  анализу тих извештаја и сачињавање предлога плана рада Сектора за наредни период; припрему предлога ставова и мишљења о нацртима прописа; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одељења.

 

        У Одељењу за обуку и извештавање образују се следеће уже унутрашње јединицe:

 1. Група за обуку тржишних инспектора;
 2. Група за извештавање;
 3. Група за студијско - аналитичке послове, процену ризика и планирање

 

         У Групи за обуку тржишних инспектора обављају се  послови који се односе на израду и реализацију годишњег плана обука; проверу процедура и листа провера у непосредном инспекцијском надзору, укључујући и превентивно деловање и вршење службених саветодавних посета у планираним областима надзора; припрему садржаја обука и провера познавања прописа и израду извештаја о спроведеним обукама.

          У Групи за извештавање обављају се послови прикупљања и обједињавања података и анализа за извештаје о стању у области инспекцијског надзора из делокруга Сектора; превентивно деловање и вршење службених саветодавних посета у планираним областима надзора; обједињавања периодичних и годишњих извештаја и анализа о извршеном инспекцијском надзору, израда предлога извештаја о раду Сектора; израда извештаја за месечно ажурирање Информатора о раду; обједињавања периодичних и годишњих извештаја и анализа о извршеном инспекцијском надзору у области поверених послова; израда предлога плана рада Сектора и администрирање (праћење и ажурирање корисничких компоненти) управљачког информационог система тржишне инспекције.

           У  Групи за студијско - аналитичке послове, процену ризика и планирање обављају се послови прикупљања и ажурирања података за извештаје о стању у области инспекцијског надзора из делокруга Сектора; послови прикупљања и ажурирања података за процену ризика у области инспекцијског надзора из делокруга  Сектора; израда процене ризика за области надзора из делокруга Сектора и израда предлога плана рада Сектора базираног на процени ризика.

 

  У Одељењу за унутрашњу контролу обављају се  послови унутрашње контроле рада одељења тржишне инспекције и тржишних инспектора; контролу поступања по процедурама и листама провера; предлагање и доношење мера за отклањање неправилности у раду инспектора и одељења; непосредни инспекцијски надзор из надлежности тржишне инспекције ради провере навода из пријава и притужби на рад инспектора и одељења; провере и обрада навода иницијатива за покретање дисциплинског поступка; сачињавање извештаја, анализа извештаја и предлога плана унутрашњих контрола; пружање стручне помоћи овлашћеним представницима подносиоца захтева за претрес пред судом за прекршаје; обрада предмета за Државно правобранилаштво у поступцима који су покренути од стране тржишних инспектора; припрема  предлога ставова и мишљења о нацртима прописа; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одељења.    

 

 

 

 1. Одељење тржишне инспекције Београд 

            У Одељењу тржишне инспекције Београд образују се следеће уже унутрашње јединице и то:

 1. Одсек за контролу и администрирање поднесака и пријава  
 2. Одсек за контролу промета робе;           
 3. Одсек за контролу услуга;
 4. Одсек за контролу усаглашености производа;
 5. Одсек за контролу безбедности производа;
 6. Одсек за спречавање нелојалне конкуренције;
 7. Одсек за заштиту права интелектуалне својине;
 8. Одсек за заштиту потрошача.

 

            У Одсеку за контролу и администрирање поднесака и пријава обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона којим се уређује инспекцијски надзор, а у вези прописа из надлежности тржишне инспекције; поступање органа по пријавама и поднесцима у управном поступку; основаност ванредног инспекцијског надзора – по пријавама и поднесцима; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

 

            У Одсеку за контролу промета робе обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе; цене робе; промет биоцида; промет хемикалија; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера; контрола амбалаже и амбалажног отпада; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

 

            У Одсеку за контролу услуга обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина; услови за обављање услуга; цене и квалитет услуга; спречавање прања новца и финансирање тероризма; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера;подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

 

             У Одсеку за контролу усаглашености производа обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у области примене техничких прописа којима се уређују технички захтеви за непрехрамбене производе и усаглашеност тих производа са прописаним захтевима; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

 

             У Одсеку за контролу безбедности производа обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона о општој безбедности производа и других прописа који се односе на испуњеност захтева за безбедност производа и извештавање и прослеђивање информације и електронске документације контактној тачки о небезбедним производима на тржишту; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

 

              У Одсеку за спречавање нелојалне конкуренције обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује: трговина; електронска трговина; спречавања нелојалне конкуренције; оглашавање; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

 

              У Одсеку за заштиту права интелектуалне својине обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

 

              У Одсеку за заштиту потрошача обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује заштита потрошача; хитне послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у области заштите потрошача, односно хитне инспекцијске контроле по пријавама, приговорима и рекламацијама грађана-потрошача; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

           

 1. Одељење тржишне инспекције Бор

 

            У Одељењу тржишне инспекције Бор образују се следеће уже унутрашње јединице:

            1.Одсек тржишне инспекције Бор за општине: Бор и Мајданпек;

 1. Група тржишне инспекције Неготин за општине: Неготин и Кладово.

 

 1. Одељење тржишне инспекције Ваљево

 

 1. Одељење тржишне инспекције Врање

 

 1. Одељење тржишне инспекције Зајечар

 

 1. Одељење тржишне инспекције Зрењанин

 

 1. Одељење тржишне инспекције Јагодина

 

            У Одељењу тржишне инспекције Јагодина образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек тржишне инспекције Јагодина за општине: Јагодина, Рековац и Свилајнац;
 2. Група тржишне инспекције Параћин за општине: Параћин, Ћуприја и Деспотовац.

 

 1. Одељење тржишне инспекције Крагујевац

 

            У Одељењу тржишне инспекције Крагујевац образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за контролу промета робе и услуга и спречавање нелојалне конкуренције;
 2. Група за контролу усаглашености и безбедности производа; 
 3. Одсек за заштиту потрошача. 

           

            У Одсеку за контролу промета робе и услуга и спречавање нелојалне конкуренције обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе и пружања услуга; цене робе и услуга; спречавање прања новца и финансирање тероризма;  промет биоцида; промет хемикалија; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера; контрола амбалаже и амбалажног отпада; спречавање нелојалне конкуренције; оглашавање; производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

 

            У Групи за контролу усаглашености и безбедности производа обављају се  послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у области примене техничких прописа којима се уређују технички захтеви за непрехрамбене производе и усаглашеност тих производа са прописаним захтевима, послове инспекцијског надзора над применом закона о општој безбедности производа и других прописа који се односе на испуњеност захтева за безбедност производа и извештавање и прослеђивање информације и електронске документације контактној тачки о небезбедним производима на тржишту; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга Групе.

 

            У Одсеку за заштиту потрошача обављају се послови инспекцијског надзора у области заштите потрошача, односно инспекцијске контроле по пријавама, приговорима и рекламацијама грађана-потрошача; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

 

 1.    Одељење тржишне инспекције Краљево

 

            У Одељењу тржишне инспекције Краљево образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек тржишне инспекције Краљево за општине: Краљево и Врњачка Бања;
 2. Одсек тржишне инспекције Нови Пазар, за општине Нови Пазар, Рашка и Тутин.

 

 1. Одељење тржишне инспекције Кикинда

 

 1. Одељење тржишне инспекције Косовска Митровица

 

 1. Одељење тржишне инспекције Крушевац

 

 1. Одељење тржишне инспекције Лесковац

 

            У Одељењу тржишне инспекције Лесковац образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек тржишне инспекције Лесковац за општине: Лесковац, Власотинце, Црна Трава, Бојник, Лебане и Медвеђа;
 2. Одсек тржишне инспекције Пирот, за општине: Пирот, Бела Паланка, Бабушница и Димитровград.

 

 1. Одељење тржишне инспекције Ниш

 

            У Одељењу тржишне инспекције Ниш образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за контролу промета робе и услуга;
 2. Одсек за спречавање нелојалне конкуренције;
 3. Група за контролу усаглашености и безбедности производа;
 4. Група за заштиту потрошача;
 5. 5. Група за пријем и обраду поднесака и пријава.

 

            У Одсеку за контролу промета робе и услуга обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе и пружања услуга; цене робе и услуга; спречавање прања новца и финансирање тероризма; промет биоцида; промет хемикалија; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера; контрола амбалаже и амбалажног отпада; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

 

            У Одсеку за спречавање нелојалне конкуренције обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује: спречавање нелојалне конкуренције; оглашавање; производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

 

            У Групи за контролу усаглашености и безбедности производа обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у области примене техничких прописа којима се уређују технички захтеви за непрехрамбене производе и усаглашеност тих производа са прописаним захтевима, послови инспекцијског надзора над применом закона о општој безбедности производа и других прописа који се односе на испуњеност захтева за безбедност производа и извештавање и прослеђивање информације и електронске документације контактној тачки о небезбедним производима на тржишту.

 

            У Групи за заштиту потрошача обављају се послови инспекцијског надзора у области заштите потрошача, односно инспекцијске контроле по пријавама, приговорима и рекламацијама грађана-потрошача; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Групе.

 

            У Групи за пријем и обраду поднесака и пријава обављају се послови администрирања - пријема и обраде поднесака и пријава везаних за поступања из надлежности тржишне инспекције; поступања органа по пријавама и поднесцима у управном поступку; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Групе.

 1. Одељење тржишне инспекције Нови Сад  

 

            У Одељењу тржишне инспекције Нови Сад образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за контролу промета робе;
 2. Одсек за контролу услуга;
 3. Одсек за спречавање нелојалне конкуренције;
 4. Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа;
 5. Одсек за заштиту потрошача.

 

             У Одсеку за контролу промета робе обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе; цене робе; промет биоцида; промет хемикалија; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера; контрола амбалаже и амбалажног отпада; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

 

            У Одсеку за контролу услуга обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина; услови за обављање услуга; цене и квалитет услуга; спречавање прања новца и финансирање тероризма; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

 

            У Одсеку за спречавање нелојалне конкуренције обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује: спречавање нелојалне конкуренције; оглашавање; производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

 

            У Одсеку за контролу усаглашености и безбедности производа обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у области примене техничких прописа којима се уређују технички захтеви за непрехрамбене производе и усаглашеност тих производа са прописаним захтевима, послове инспекцијског надзора над применом закона о општој безбедности производа и других прописа који се односе на испуњеност захтева за безбедност производа и извештавање и прослеђивање информације и електронске документације контактној тачки о небезбедним производима на тржишту; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

 

            У Одсеку за заштиту потрошача обављају се послови инспекцијског надзора у области заштите потрошача, односно инспекцијске контроле по пријавама, приговорима и рекламацијама грађана-потрошача; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

 

 1. Одељење тржишне инспекције Панчево

 

            У Одељењу тржишне инспекције Панчево образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек тржишне инспекције Панчево за општине: Панчево, Опово, Ковин, Ковачица и Алибунар;
 2. Група тржишне инспекције Вршац за општине: Вршац, Бела Црква и Пландиште.

 

 1. Одељење тржишне инспекције Пожаревац

 

            У Одељењу тржишне инспекције Пожаревац образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек тржишне инспекције Пожаревац за општине: Пожаревац, Велико Градиште, Жабари, Мало Црниће, Петровац на Млави, Кучево, Жагубица и Голубац;
 2. Одсек тржишне инспекције Смедерево за општине: Смедерево, Смедеревска Паланка и Велика Плана.

 

 1. Одељење тржишне инспекције Прокупље

 

 1. Одељење тржишне инспекције Сомбор

 

 1. Одељење тржишне инспекције Сремска Митровица

 

            У Одељењу тржишне инспекције Сремска Митровица образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек тржишне инспекције Сремска Митровица за општине: Сремска Митровица и Шид;
 2. Одсек тржишне инспекције  Инђија за општине: Инђија, Стара Пазова, Рума, Ириг и Пећинци.

 

 1. Одељење тржишне инспекције Суботица

 

 1. Одељење тржишне инспекције Ужице

 

            У Одељењу тржишне инспекције Ужице образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек тржишне инспекције Ужице за општине: Ужице, Бајина Башта, Чајетина, Пожега, Ариље и Косјерић;
 2. Одсек тржишне инспекције Пријепоље за општине: Пријепоље, Прибој, Сјеница и Нова Варош.

              

 1. Одељење тржишне инспекције Чачак

 

 1. Одељење тржишне инспекције Шабац

 

            У Одељењу тржишне инспекције Шабац образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек тржишне инспекције Шабац за општине: Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева;
 2. Одсек тржишне инспекције Лозница за општине: Лозница, Крупањ, Мали Зворник и Љубовија.

Одељења, одсеци и групе тржишне инспекције изван седишта Министарства обављају послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у оквиру надлежности тржишне инспекције према плану рада унутрашње јединице, аналитичке послове, послове извештавања, статистичко-евиденционе као и друге послове из ове области.

 

Полагање посебног стручног испита за тржишног инспектора који полажу комунални инспектори 

 

Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору

Корисне информације за ОТКУПЉИВАЧЕ

Јавна база бензинских станица

Контролне листе

УСЛУГЕ

 

       -Грађани

 

ДОКУМЕНТА

 

     -ЗАКОНИ

 

     -ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

  

 1. Донети на основу Закона о трговини:

 

 1. Донети на основу Закона о посредовању у промету и закупу непокретности:

 

 1. Донети на основу Закона о заштити потрошача

   

      4.  Донети на основу Закона о оглашавању

 

 

     5.  Донети на основу Закона о енергетици:

 

 

 1.  Донети на основу Закона о техничким захтевима за производњу и оцењивање усаглашености:

 

 

      7. Остали акти:

 

 

      - СТРАТЕГИЈЕ

 

 

      - ОБРАСЦИ 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2024.ГОДИНУ