Огласна табла

1. Решење о   изрицању управних мера физичком лицу   Бојану Ђенићу из Калне бб, Црна Трава од  01.11.2022. године, донето у предмету 334-738/Л/2022-06 објављено дана 29. 12. 2022. године ,  на Огласној табли Министарства унутрашње и спољне трговине из делокруга Сектора тржишне инспекције, на основу члана 78. став 1. тачка 1) и става 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), из разлога што ниједан други начин достављања није могућ ( достава покушана два пута, предметно писмено је враћено ). Сматра се да је јавно достављање решења, извршено по истеку рока од 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа, сагласно одредбама члана 78. став 3. Закона о општем управном поступку.

2. Решење другостепеног органа донетог у поновном поступку о изрицању управних мера физичком лицу Живковић Ивану из Београда од 10.11.2022. године, донето у предмету 334-00-02624/2021-14 објављено дана 12. 01. 2023. године , на Огласној табли Министарства унутрашње и спољне трговине из делокруга Сектора тржишне инспекције, на основу члана 78. став 1. тачка 1) и става 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), из разлога што ниједан други начин достављања није могућ ( достава покушана, предметно писмено је враћено ). Сматра се да је јавно достављање решења, извршено по истеку рока од 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа, сагласно одредбама члана 78. став 3. Закона о општем управном поступку

На основу члана 78. став 1. тачка 1) и става 2. Закона о општем управном поступку ('' Службени гласник РС '', бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС), Министарство унутрашње и спољне трговине, из делокруга Секретаријата министарства, дана 11.04.2023. године,  објављује акт број: 330-00-00302/2023-02 од 10.03.2023. године, јер достављање на други начин није било могуће. Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од дана када је  писмено објављено на веб презентацији и Огласној табли министарства.

3. На основу члана 78. став 1. тачка 1) и става 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС),Министарство унутрашње и спољне трговине, из делокруга Сектора тржишне инспекције, дана 07.08.2023. године, објављује записник број 334-234/2023-07 од 13.07.2023. године и  решење број 334-234/2023-07 од 14.07.2023. године  из разлога што достављање на други начин није било могуће. Сматра се да је јавно достављање  извршено по истеку рока од 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли министарства.