Реализовани пројекти

Назив пројекта: “Јачање заштите потрошача у Србији”

Програм: ИПА 2009

Циљ пројекта: Допринос јачању заштите права и интереса потрошача у Србији у складу са правним тековинама ЕУ.

Период: август 2011- мај 2014.

Активности: даље усаглашавање законодавног оквира у области заштите потрошача са ЕУ законодавством, укључујући и усвајање релевантних подзаконских аката;  јачање институционалног капацитета Министарства и других релевантних учесника у систему заштите потрошача, као што су удружења за заштиту потрошача, судови, тела за вансудко решавање спорова и др.; јачање координације и сарадње између државних институција и приватног сектора у систему заштите потрошача, у циљу промовисања јединствене примене потрошачког законодавног оквира; повећање свести јавности и других заинтересованих страна о политици заштите потрошача

 

Назив пројекта: “Јачање система тржишног надзора у Србији за непрехрамбене и прехрамбене производе”

Програм: ИПА 2010

Циљ: пројекта било је јачање капацитета органа тржишног надзора за ефективно и ефикасно спровођење нових закона о безбедности непрехрамбених и прехрамбених производа и заштиту потрошача од производа који представљају опасну претњу по здравље, безбедност и животну средину.

Партнери : Министарство трговине, туризма и телекомуникаци

Вредност: Укупан буџет пројекта је 2.850.000,00 евра, од којих је Министарство трговине, туризма и телекомуникација као национално кофинансирање било у обавези да обезбеди 350.000,00 ЕУР

Период: завршен јануар 2015.

 

 

Назив пројекта “Спровођење права интелектуалне својине” – твининг пројекат

Програм: ИПА 2011

Вредност: 1.300.000,00 ЕУР

Период: завршен 02. 2016

Партнери: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство унутрашњих послова, Министарство финансија, Завод за интелектуалну својину и Републичко јавно тужилаштво Републике Србије.

Активности: увођење платформе за сарадњу институција надлежних за спровођење права интелектуалне својине; усклађивање законодавства са европским стандардима; увођење нових процедура за одузимање, складиштење и уништавање кривотворене робе; обука 783 припадника органа надлежних за спровођење права интелектуалне својине; анализа стања у вези са кривотворењем и пиратеријом у Србији; развој система информационог система (INES+) за потребе тржишне инспекције за решавање предмета у области интелектуалне својине; развој едукативног материјала и реализација догађаја у оквиру кампање подизања свести; унапређена координација надлежних органа успостављањем Савета; ојачани капацитети службеника тржишне инспекције, полиције, царине и јавног тужилаштва, кроз низ радионица је унапређено знање о оперативном решавању предмета у овој области.

 

Назив пројекта:Подршка развоју МСП” - пројекат „Развој електронског пословања“ (E-business Development).

Програм: ИПА 2012

Вредност: 7,865 милиона евра, од чега EУ контрибуција износи 6,181 милиона евра, од чега 2,7 милиона евра за компоненту Развој електронске трговине

Период: 23. маја 2014. године и трајала је 30 месеци

Активности: реализоване кроз 3 компоненте: Јачање институционалних капацитета; Развој електронске трговине;  Припрема терена за подршку систему електронских фактура

Сврха пројекта: јачање правног и институционалног оквира са циљем ублажавања уских грла у области регулативе и стандарда, ради стварања бољег окружења за електронско пословање у Србији; развој електронске трговине и укључивање малих и средњих предузећа и корисника да то што лакше прихвате; креирање нових алата и послова у дигиталном окружењу и подизање нивоа конкурентности трговине у Србији; подстицање примене нових технологија у сарадњи владиног и пословног сектора, како би одговарајуће институције биле што више на услузи пословном сектору.

 

Назив пројекта: Даљи развој заштите потрошача у Србији SR 13 IPA OT 01 16

 

Финансира: ЕУ Твининг

Програм: IPA 2013

Преговарачко поглавље 28 – Заштита потрошача и заштита здравља

Носилац пројекта: Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Циљ: припрема српске администрације за  ефикасно спровођење преговора о приступању и успешно управљање процесом интеграција у ЕУ и претприступном помоћи усмерене ка чланству у ЕУ, посебно у области заштите потрошача.

Институције кориснице пројеката: Министарство трговине, туризма и телекомуникација/Сектор за заштиту потрошача, Сектор тржишне инспекције, Сектор туристичке инспекције.

Партнери: Министарство за иновације и технологију Мађарске и Агенција за регионални развој Сењец-Пезинок (Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, RRA) из Словачке

Вредност пројекта: 1.425.000 ЕУР

Време трајања: 09.08.2017- 09.08.2019.

Активности се спроводе кроз четири компоненте од:којих се састоји Пројекат :

 

Прва компонента Израда препорука и унапређење законодавства из области заштите потрошача за потребе ефикасније заштите потрошача у Републици Србији.;

Друга компонента Побољшање стручних капацитета државних службеника, потрошачких организација, представника правосуђа, привредних субјеката и регулаторних тела спровођењем образовних активности (тематских обука, семинара, радионица и студијских посета).;

Трећа компонента  Унапређење сарадње између заинтересованих страна у области заштите потрошача израдом две студије у области заштите потрошача са препорукама и Стратегије заштите потрошача за период 2019-2024. година уз пратећи Акциони план.;

Четврта компонента Подизање свести јавности о правима потрошача спровођењем медијске кампање, снимањем ТВ и радио спотова, издавањем публикације, организовањем сајмова за потрошаче широм Србије и постизањем адекватне заступљености потрошачких тема на интернету, као и обезбеђивањем веће посећености интернет платформи које се баве заштитом потрошача.

Вебсајт урађен на пројекту:  https://zastitapotrosaca.gov.rs/

 

Назив пројекта: Даље унапређење заштите конкуренције у Србији

Финансира: ЕУ Твининг

Програм: IPA 2014

Преговарaчко поглавље 8 – Политика конкуренције

Циљ: пројекта : Општи циљ је даље развити и ојачати заштиту конкуренције у Србији како би се повећао ниво конкурентности на српском тржишту и ојачао утицај приватног сектора на привреду Србије.

Партнери: Носилац пројекта: Министарство трговине, туризма и телекомуникација (МТТ), а крајњи корисник Комисија за заштиту конкуренције (КЗК)

Вредност пројекта: 1.000.000,00 EУР.

Период: 21.1.2019- 10.7.2021, 24 месеца

Активности: Израда подзаконских аката и/или других законских аката у сектору транспорта, моторних возила, услуга осигурања итд., правно и институционално јачање органа надлежних за област конкуренције, истраживање и анализа судске праксе Европског суда правде, као и праксе органа надлежних за конкуренцију и ЕУ; спровођење истраживања и израда студија о различитим тржишним секторима; израда свеобухватне методологије за анализу тржишта; израда приручника

Остварени резултати:

  1. Даља усклађеност националног законодавства у области конкуренције са правним тековинама ЕУ; 2. Унапређени капацитете КЗК, судства, државних службеника и тржишних регулатора за примену и спровођење правила конкуренције; 3. Подигнут ниво информисаности и свести о значају политике конкуренције и њеног спровођења

 

 

Назив пројекта: “Подршка припреми српског пословног сектора за измене трговинског режима”  (Preparing the Serbian Business Sector for the Changing Trade Regime)

 

Програм:  пројекат подржава Амбасада Велике Британије, у оквиру Фонда за добру управу (The Good Governance Fund).

Циљ: Пројекат ће допринети побољшању конкурентности српских предузећа и побољшати њихову спремност да се прилагоде и искористе промене у трговинском режиму које проистичу из приступања ЕУ.

Период: децембар. 2015-  јун. 2016.

Партнери:Министарство трговине, туризма и телекомуникација, и Министарство привреде и Привредна комора Србије. Активности: Реализоване су кроз две компонентеу које спадају анализа стања спољнотрговинског режима, студија за 5 приоритетних сектора, препоруке пословном сектору за прилагођавање променама у трговинском режиму, препоруке за увођење нових услуга и инструмената за подршку српским извозницима и унапређени капацитети пословног сектора са циљем адаптације наступајућим променама и извозника за коришћење нових инструмената.

 

Назив пројекта:Развој сектора услуга у Србији

Програм: билатерални за 2013. годину, донација Министарства спољних послова Краљевине Норвешке)

Циљ: пројекта је допринос подизању конкурентности Србије кроз развој сектора услуга, путем:

Вредност: пројекта је 646.888,98 евра, контрибуција МТТТ је 12,26% (74.978,66 евра).

Период: од јуна 2015. до јуна 2016. године.

 

Активности: Унапређења законодавног и стратешког оквира хармонизованог са правом ЕУ кроз израду закона и подзаконских аката за слободно прекогранично пружање услуга (Директива о услугама)

Побољшања административних капацитета Министарства надлежног за ову област

Успостављања сарадње и координације релевантних институција у Србији надлежних за развој услуга

Обезбеђења квалитетног информационог система за унапређење процеса одлучивања у сектору услуга у Србији /израда дизајна и идејног решења Јединствене електронске контактне тачке.

 

 

Назив пројекта:Јачање капацитета за унапређење система мониторинга квалитета нафтних деривата („Capacity Building for Improved Mineral Fuels Monitoring System - Transfer of Best Practices against Grey Economy (FUELPAGE))“

Партнери: Главни корисник Пројекта је Министарство трговине, туризма и телекомуникација - Сектор тржишне инспекције, други корисници су Министарство рударства и енергетике, Национални нафтни комитет Србије - Светског нафтног савета и Машински факултет Универзитета у Београду и Универзитет за хемију и технологију у Прагу и Удружење за нафтну индустрију и трговину из Републике Чешке.

Циљ: Пројекат је усмерен на унапређење система мониторинга квалитета нафтних деривата у Србији кроз размену искустава и пренос знања и добре праксе  Чешке Републике и Европске уније, уз подизање капацитета корисника Пројекта.

Период: 1.02. 2016. до 2016.

 

Назив пројекта: „Заштита и спровођење права интелектуалне својине у Републици Србији“.

Финансира: ЕУ Твининг

Програм: ИПА 2016

Преговарачко поглавље 7  – Заштита интелектуалне својине

Институција корисник пројекта: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор: Тржишна инспекција

Циљ: усклађивање стандарда заштите и спровођења права интелектуалне својине у Србији са најбољом праксом ЕУ.

Партнери: Институција корисник пројекта: Министарство трговине, туризма и телекомуникација.. Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Завод за интелектуалну својину, Републичко јавно тужилаштво, Министарство унутрашњих послова - Главна управа полиције, Министарство финансија - Управа царина, Министарство финансија - Пореска управа, Министарство здравља - Инспекторат за лекове и медицинска средства

Вредност: 1.500.000 ЕУР

Период: 01.02.2019 - 30.04.2022.

Пројекат ће донети мере  за унапређење и ефикасније сарадње између институција надлежних за заштиту и спровођење права интелектуалне својине у Републици Србији. Радиће се на јачању правног оквира за спровођење интернет истрага и ефикаснију борбу против нових изазова у вези са повредом права интелектуалне својине.

У оквиру пројекта планирана је организација низа семинара намењених службеницима из надлежних институција Републике Србије који ће имати прилику да се упознају са најбољом праксом прихваћеном у земљама чланицама ЕУ, као и подизање нивоа свести у јавности о ризицима и опасностима од куповине кривотворених производа је од суштинског значаја.

У оквиру пројекта организују се и спроводе активности које имају за циљ интензивно информисање јавности о значају заштите права интелектуалне својине и штетним последицама кривотворења и пиратерије.

Активности: Спровођење законодавства за ефикасно административно право интелектуалне својине заснованом на доказима; Обавештајни капацитети о унапређеном ИТ систему за спровођење права интелектуалне својине; Унапређење капацитета у вези са истрагама на интернету; Јачање капацитета за идентификацију и поступање са опасним фалсификованим производима ниског квалитета; Успостављање метода израчунавања обима кривотворења и пиратерије; Израда водича за овлашћене службенике који раде на спровођењу права интелектуалне својине; Подизање свести јавности о интелектуалној својини; Успостављање функционалне структуре координационог тела.