Сектор за билатералну економску сарадњу

У Сектору за билатералну економску сарадњу обављају се послови који се односе на: унапређење и развој билатералних економских и трговинских односа; предлагање и спровођење стратегије и политике развоја билатералних економских и трговинских односа; припремање за закључивање, израду докумената и извршење билатералних економских и трговинских споразума, споразума о слободној трговини, протокола и меморандума и припрему закона о њиховом потврђивању; израду информација, платформи и подсетника за билатералне сусрете, преговоре и разговоре са страним државним представницима, као и извештаја са ових сусрета; праћење и анализирање билатералне економске и трговинске сарадње; предлагање и извршавање мера за унапређење и подстицање билатералне економске и трговинске сарадње; изналажење решења за проблеме у билатералној сарадњи са институцијама или привредним субјектима две стране; предлагање оснивања, усклађивање и руковођење радом мешовитих тела за билатералну економску и трговинску сарадњу и слободну трговину, као што су комитети, комисије, радне групе, пословни савети и други; координацију рада органа и организација државне управе у вези са билатералном економском и трговинском сарадњом; припрему и израду нацрта закона и других прописа из делокруга Сектора; припрему и израду мишљења на законе и друге прописе из делокруга Сектора и припрему и израду мишљења на законе и друге прописе других државних органа, који су у вези са делокругом Сектора; праћење и анализу укупне трговинске и инвестиционе сарадње са светом; праћење и анализу глобалних трендова у светским инвестиционим токовима и међународној трговини у циљу сагледавања улоге Србије; израду општих, компаративних и секторских извештаја о трендовима трговинске и инвестиционе сарадње са светом; пружање стручне подршке извозницима и страним улагачима у комуникацији са државним органима; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору, као и други послови из ове области.

 

У Сектору за билатералну економску сарадњу образују се следеће уже унутрашње јединице:

 

  1. Одсек за Европу и прекоокеанске развијене земље;
  2. Одсек за Руску Федерацију, ЗНД, Кину, Индију, источну и југоисточну Азију;
  3. Група за суседне земље, земље централне Европе и Турску;
  4. Група за Африку, Блиски исток, јужну Азију и Латинску Америку;

 

 

  1. Одсек за Европу и прекоокеанске развијене земље

 

У Одсеку за Европу и прекоокеанске развијене земље обављају се послови који се односе на: предлагање, припрему и спровођење стратегије и политике економске и трговинске сарадње са овим земљама; предлагање и вођење процедуре за склапање споразума о економској и трговинској сарадњи и споразума о слободној трговини  са тим земљама и припрему закона о њиховом потврђивању; руковођење и координацију припрема, учешће у раду мешовитих тела по споразумима о економској и трговинској сарадњи, као и споразума о слободној трговини са тим земљама; координирање и учешће у раду националних делова мешовитих комитета, комисија, радних група, пословних савета и других сталних и ad hoc радних тела за билатералну економску и трговинску сарадњу и слободну трговину; анализирање и праћење резултата реализације закључених споразума са тим земљама и предлагање мера за унапређење њихове примене; припремање информација, платформи за билатералне сусрете и преговоре са представницима страних државних институција и привредних представника, као и извештаја са ових сусрета; праћење и анализирање стања на тржиштима ових земаља и предлагање мера за унапређење економске и трговинске сарадње са тим земљама, израду општих, компаративних и секторских извештаја о трендовима трговинске и инвестиционе сарадње са овим земљама; пружање подршке страним улагачима из тих земаља у комуникацији са државним органима; координацију рада органа и организација државне управе у вези са пословима из делокруга Одсека; пружање подршке у обезбеђивању контаката, изради планова и припреми посета државних и привредних делегација; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсеку, као и други послови из ове области.

 

  1. Одсек за Руску Федерацију, ЗНД, Кину, Индију, источну и југоисточну Азију

 

У Одсеку за Руску Федерацију, ЗНД, Кину, Индију, источну и југоисточну Азију обављају се послови који се односе на: предлагање, припрему и спровођење стратегије и политике економске и трговинске сарадње са овим земљама; предлагање и вођење процедуре за склапање споразума о економској и трговинској сарадњи и споразума о слободној трговини  са тим земљама и припрему закона о њиховом потврђивању; руковођење и координацију припрема, учешће у раду мешовитих тела по споразумима о економској и трговинској сарадњи, као и споразума о слободној трговини са тим земљама; координирање и учешће у раду националних делова мешовитих комитета, комисија, радних група, пословних савета и других сталних и ad hoc радних тела за билатералну економску и трговинску сарадњу и слободну трговину; анализирање и праћење резултата реализације закључених споразума са тим земљама и предлагање мера за унапређење њихове примене; припремање информација, платформи за билатералне сусрете и преговоре са представницима страних државних институција и привредних представника, као и извештаја са ових сусрета; праћење и анализирање стања на тржиштима ових земаља и предлагање мера за унапређење економске и трговинске сарадње са тим земљама, израду општих, компаративних и секторских извештаја о трендовима трговинске и инвестиционе сарадње са овим земљама; пружање подршке страним улагачима из тих земаља у комуникацији са државним органима; координацију рада органа и организација државне управе у вези са пословима из делокруга Одсека; пружање подршке у обезбеђивању контаката, изради планова и припреми посета државних и привредних делегација; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсеку, као и други послови из ове области.

 

  1. Група за суседне земље, земље централне Европе и Турску

 

У Групи за суседне земље, земље централне Европе и Турску обављају се послови који се односе на: предлагање, припрему и спровођење стратегије и политике економске и трговинске сарадње са овим земљама; предлагање и вођење процедуре за склапање споразума о економској и трговинској сарадњи и споразума о слободној трговини  са тим земљама и припрему закона о њиховом потврђивању; руковођење и координацију припрема, учешће у раду мешовитих тела по споразумима о економској и трговинској сарадњи, као и споразума о слободној трговини са тим земљама; координирање и учешће у раду националних делова мешовитих комитета, комисија, радних група, пословних савета и других сталних и ad hoc радних тела за билатералну економску и трговинску сарадњу и слободну трговину; анализирање и праћење резултата реализације закључених споразума са тим земљама и предлагање мера за унапређење њихове примене; припремање информација, платформи за билатералне сусрете и преговоре са представницима страних државних институција и привредних представника, као и извештаја са ових сусрета; праћење и анализирање стања на тржиштима ових земаља и предлагање мера за унапређење економске и трговинске сарадње са тим земљама, израду општих, компаративних и секторских извештаја о трендовима трговинске и инвестиционе сарадње са овим земљама; пружање подршке страним улагачима из тих земаља у комуникацији са државним органима; координацију рада органа и организација државне управе у вези са пословима из делокруга Групе; пружање подршке у обезбеђивању контаката, изради планова и припреми посета државних и привредних делегација; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи, као и други послови из ове области.

 

  1. Група за Африку, Блиски исток, јужну Азију и Латинску Америку

 

У Групи за Африку, Блиски исток, јужну Азију и Латинску Америку обављају се послови који се односе на: предлагање, припрему и спровођење стратегије и политике економске и трговинске сарадње са овим земљама; предлагање и вођење процедуре за склапање споразума о економској и трговинској сарадњи и споразума о слободној трговини  са тим земљама и припрему закона о њиховом потврђивању; руковођење и координацију припрема, учешће у раду мешовитих тела по споразумима о економској и трговинској сарадњи, као и споразума о слободној трговини са тим земљама; координирање и учешће у раду националних делова мешовитих комитета, комисија, радних група, пословних савета и других сталних и ad hoc радних тела за билатералну економску и трговинску сарадњу и слободну трговину; анализирање и праћење резултата реализације закључених споразума са тим земљама и предлагање мера за унапређење њихове примене; припремање информација, платформи за билатералне сусрете и преговоре са представницима страних државних институција и привредних представника, као и извештаја са ових сусрета; праћење и анализирање стања на тржиштима ових земаља и предлагање мера за унапређење економске и трговинске сарадње са тим земљама, израду општих, компаративних и секторских извештаја о трендовима трговинске и инвестиционе сарадње са овим земљама; пружање подршке страним улагачима из тих земаља у комуникацији са државним органима; координацију рада органа и организација државне управе у вези са пословима из делокруга Групе; пружање подршке у обезбеђивању контаката, изради планова и припреми посета државних и привредних делегација; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи, као и други послови из ове области.