Јавни позиви

Конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача у 2023. години

Министарство унутрашње и спољне трговине расписује Конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2023. годину.

Право учешћа на Конкурсу за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2023. годину, као подносилац пријаве предлога програма (у даљем тексту: подносилац пријаве), има удружење које је уписано у Евиденцију удружења и савеза удружења за заштиту потрошача коју води Министарство унутрашње и спољне трговине (у даљем тексту: Министарство), односно које испуњава услове на основу Правилникa о садржини и начину вођења евиденције удружења и савеза удружења за заштиту потрошача и условима за упис („Службени гласник РС“, бр. 9/22), чије је седиште у региону на којем ће се спроводити програм којим конкурише и које нема дуг по основу јавних прихода, на дан подношења пријаве предлога програма.

Предлог програма подноси се само за један регион и то тако да удружење за заштиту потрошача, подносилац пријаве предлога програма, има седиште у региону на којем ће се програм спроводити. Како би се осигурало да програми за који су планирана подстицајна средства покривају читаву територију Републике Србије, од максимално расположивих средстава финансираjу се изабрани програми, и то за:

  1. Регион Војводине;
  2. Регион Шумадије и Западне Србије;
  3. Регион Јужне и Источне Србије;
  4. Регион Београда.

Број предложених програма од стране једног удружења за заштиту потрошача је ограничен на један програм, а максималан износ који може бити одобрен по предлогу програма је 2.300.000,00 динара.

Финансијска средства су обезбеђена у Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“, бр. 138/22) на разделу 32, у оквиру Програма 1506 - Развој трговине и заштите потрошача, Функција 410 – Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Програмска активности 0007 - Подршка програмима удружења потрошача и вансудском решавању потрошачких спорова, на Економској класификацији 481 - Дотације невладиним организацијама и износе укупно 20.000.000,00 (словима: двадесетмилиона) динара.

Рок за подношење пријава предлога програма је 25. септембар 2023. године до 15,30 часова.

Јавни позив и Конкурсна документација се преузети са интернет странице Министарства (www.must.gov.rs) и  Портала е-Управе (www.euprava.gov.rs).