Sektor za poslovni razvoj, upravljanje projektima i evropske integracije

pomoćnik ministra

Kontakt telefon: 

011/362 2113 

e-mail:

           U Sektoru za poslovni razvoj, upravljanje projektima i evropske integracije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  • Odsek za evropske integracije i upravljanje EU i drugim međunarodnim projektima
  • Grupa za organizovanje nastupa Republike Srbije na međunarodnim izložbama i sajmovima
  • Grupa za planska dokumenta i podršku upravljanju;

 

           U Odseku za evropske integracije i upravljanje EU i drugim međunarodnim projektima obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju i praćenje poslova u okviru procesa pregovora o pristupanju EU iz nadležnosti Ministarstva; stručne i administrativne poslove i koordinaciju učešća predstavnika Ministarstva u radu tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji; praćenje, koordinaciju realizacije i pripremu priloga Ministarstva za potrebe izrade akcionih planova i izveštaja o realizaciji aktivnosti u procesu evropskih integracija; učešće u izradi i praćenju sprovođenja strateških projekata iz nadležnosti Ministarstva; učešće u radu grupa za pripremu strateških i programskih dokumenata za identifikaciju i formulaciju projekata za korišćenje sredstava iz fondova EU i druge međunarodne razvojne pomoći; predlaganje projekata u skladu sa relevantnom procedurom; učešće u pripremi projektne i tenderske dokumentacije, ugovora; praćenje sprovođenja ugovorenih obaveza od strane ugovarača; pripremu i podnošenje izveštaja o procesu programiranja i procesu sprovođenja projekata; sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU; saradnju sa međunarodnim donatorima kao i nadležnim nacionalnim institucijama radi obezbeđivanja podrške za programe i projekte koji doprinose ostvarivanju ciljeva iz nadležnosti Ministarstva, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine predsedava i koordinira pregovore za 4 poglavlja:

  • Poglavlje 3. Poslovno nastanjivanje i sloboda pružanja usluga,
  • Poglavlje 8. Konkurencija,
  • Poglavlje 28. Zaštita potrošača i zaštita zdravlja,
  • Poglavlje 30. Ekonomski odnosi s inostranstvom.

Detaljnije o EU integracijama može se naći na sledećim sajtovima:

https://www.mei.gov.rs/srl/dokumenta/eu-dokumenta/pristupni-pregovori-sa-eu/pregovaracke-pozicije/

Detaljnije u vezi prijave sumnji na nepravilnosti ili prevaru u korišćenju EU sredstava može se naći na sledećem sajtu:

https://www.mfin.gov.rs/kontrola-javnih-sredstava/prijave-nepravilnosti