Realizovani projekti

Naziv projekta: “Jačanje zaštite potrošača u Srbiji”

Program: IPA 2009

Cilj projekta: Doprinos jačanju zaštite prava i interesa potrošača u Srbiji u skladu sa pravnim tekovinama EU.

Period: avgust 2011- maj 2014.

Aktivnosti: dalje usaglašavanje zakonodavnog okvira u oblasti zaštite potrošača sa EU zakonodavstvom, uključujući i usvajanje relevantnih podzakonskih akata;  jačanje institucionalnog kapaciteta Ministarstva i drugih relevantnih učesnika u sistemu zaštite potrošača, kao što su udruženja za zaštitu potrošača, sudovi, tela za vansudko rešavanje sporova i dr.; jačanje koordinacije i saradnje između državnih institucija i privatnog sektora u sistemu zaštite potrošača, u cilju promovisanja jedinstvene primene potrošačkog zakonodavnog okvira; povećanje svesti javnosti i drugih zainteresovanih strana o politici zaštite potrošača

 

Naziv projekta: “Jačanje sistema tržišnog nadzora u Srbiji za neprehrambene i prehrambene proizvode”

Program: IPA 2010

Cilj: projekta bilo je jačanje kapaciteta organa tržišnog nadzora za efektivno i efikasno sprovođenje novih zakona o bezbednosti neprehrambenih i prehrambenih proizvoda i zaštitu potrošača od proizvoda koji predstavljaju opasnu pretnju po zdravlje, bezbednost i životnu sredinu.

Partneri : Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikaci

Vrednost: Ukupan budžet projekta je 2.850.000,00 evra, od kojih je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija kao nacionalno kofinansiranje bilo u obavezi da obezbedi 350.000,00 EUR

Period: završen januar 2015.

 

 

Naziv projekta “Sprovođenje prava intelektualne svojine” – tvining projekat

Program: IPA 2011

Vrednost: 1.300.000,00 EUR

Period: završen 02. 2016

Partneri: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo finansija, Zavod za intelektualnu svojinu i Republičko javno tužilaštvo Republike Srbije.

Aktivnosti: uvođenje platforme za saradnju institucija nadležnih za sprovođenje prava intelektualne svojine; usklađivanje zakonodavstva sa evropskim standardima; uvođenje novih procedura za oduzimanje, skladištenje i uništavanje krivotvorene robe; obuka 783 pripadnika organa nadležnih za sprovođenje prava intelektualne svojine; analiza stanja u vezi sa krivotvorenjem i piraterijom u Srbiji; razvoj sistema informacionog sistema (INES+) za potrebe tržišne inspekcije za rešavanje predmeta u oblasti intelektualne svojine; razvoj edukativnog materijala i realizacija događaja u okviru kampanje podizanja svesti; unapređena koordinacija nadležnih organa uspostavljanjem Saveta; ojačani kapaciteti službenika tržišne inspekcije, policije, carine i javnog tužilaštva, kroz niz radionica je unapređeno znanje o operativnom rešavanju predmeta u ovoj oblasti.

 

Naziv projekta:Podrška razvoju MSP” - projekat „Razvoj elektronskog poslovanja“ (E-business Development).

Program: IPA 2012

Vrednost: 7,865 miliona evra, od čega EU kontribucija iznosi 6,181 miliona evra, od čega 2,7 miliona evra za komponentu Razvoj elektronske trgovine

Period: 23. maja 2014. godine i trajala je 30 meseci

Aktivnosti: realizovane kroz 3 komponente: Jačanje institucionalnih kapaciteta; Razvoj elektronske trgovine;  Priprema terena za podršku sistemu elektronskih faktura

Svrha projekta: jačanje pravnog i institucionalnog okvira sa ciljem ublažavanja uskih grla u oblasti regulative i standarda, radi stvaranja boljeg okruženja za elektronsko poslovanje u Srbiji; razvoj elektronske trgovine i uključivanje malih i srednjih preduzeća i korisnika da to što lakše prihvate; kreiranje novih alata i poslova u digitalnom okruženju i podizanje nivoa konkurentnosti trgovine u Srbiji; podsticanje primene novih tehnologija u saradnji vladinog i poslovnog sektora, kako bi odgovarajuće institucije bile što više na usluzi poslovnom sektoru.

 

Naziv projekta: Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji SR 13 IPA OT 01 16

 

Finansira: EU Tvining

Program: IPA 2013

Pregovaračko poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja

Nosilac projekta: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Cilj: priprema srpske administracije za  efikasno sprovođenje pregovora o pristupanju i uspešno upravljanje procesom integracija u EU i pretpristupnom pomoći usmerene ka članstvu u EU, posebno u oblasti zaštite potrošača.

Institucije korisnice projekata: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija/Sektor za zaštitu potrošača, Sektor tržišne inspekcije, Sektor turističke inspekcije.

Partneri: Ministarstvo za inovacije i tehnologiju Mađarske i Agencija za regionalni razvoj Senjec-Pezinok (Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, RRA) iz Slovačke

Vrednost projekta: 1.425.000 EUR

Vreme trajanja: 09.08.2017- 09.08.2019.

Aktivnosti se sprovode kroz četiri komponente od:kojih se sastoji Projekat :

 

Prva komponenta Izrada preporuka i unapređenje zakonodavstva iz oblasti zaštite potrošača za potrebe efikasnije zaštite potrošača u Republici Srbiji.;

Druga komponenta Poboljšanje stručnih kapaciteta državnih službenika, potrošačkih organizacija, predstavnika pravosuđa, privrednih subjekata i regulatornih tela sprovođenjem obrazovnih aktivnosti (tematskih obuka, seminara, radionica i studijskih poseta).;

Treća komponenta  Unapređenje saradnje između zainteresovanih strana u oblasti zaštite potrošača izradom dve studije u oblasti zaštite potrošača sa preporukama i Strategije zaštite potrošača za period 2019-2024. godina uz prateći Akcioni plan.;

Četvrta komponenta Podizanje svesti javnosti o pravima potrošača sprovođenjem medijske kampanje, snimanjem TV i radio spotova, izdavanjem publikacije, organizovanjem sajmova za potrošače širom Srbije i postizanjem adekvatne zastupljenosti potrošačkih tema na internetu, kao i obezbeđivanjem veće posećenosti internet platformi koje se bave zaštitom potrošača.

Vebsajt urađen na projektu:  https://zastitapotrosaca.gov.rs/

 

Naziv projekta: Dalje unapređenje zaštite konkurencije u Srbiji

Finansira: EU Tvining

Program: IPA 2014

Pregovaračko poglavlje 8 – Politika konkurencije

Cilj: projekta : Opšti cilj je dalje razviti i ojačati zaštitu konkurencije u Srbiji kako bi se povećao nivo konkurentnosti na srpskom tržištu i ojačao uticaj privatnog sektora na privredu Srbije.

Partneri: Nosilac projekta: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (MTT), a krajnji korisnik Komisija za zaštitu konkurencije (KZK)

Vrednost projekta: 1.000.000,00 EUR.

Period: 21.1.2019- 10.7.2021, 24 meseca

Aktivnosti: Izrada podzakonskih akata i/ili drugih zakonskih akata u sektoru transporta, motornih vozila, usluga osiguranja itd., pravno i institucionalno jačanje organa nadležnih za oblast konkurencije, istraživanje i analiza sudske prakse Evropskog suda pravde, kao i prakse organa nadležnih za konkurenciju i EU; sprovođenje istraživanja i izrada studija o različitim tržišnim sektorima; izrada sveobuhvatne metodologije za analizu tržišta; izrada priručnika

Ostvareni rezultati:

  1. Dalja usklađenost nacionalnog zakonodavstva u oblasti konkurencije sa pravnim tekovinama EU; 2. Unapređeni kapacitete KZK, sudstva, državnih službenika i tržišnih regulatora za primenu i sprovođenje pravila konkurencije; 3. Podignut nivo informisanosti i svesti o značaju politike konkurencije i njenog sprovođenja

 

 

Naziv projekta: “Podrška pripremi srpskog poslovnog sektora za izmene trgovinskog režima”  (Preparing the Serbian Business Sector for the Changing Trade Regime)

 

Program:  projekat podržava Ambasada Velike Britanije, u okviru Fonda za dobru upravu (The Good Governance Fund).

Cilj: Projekat će doprineti poboljšanju konkurentnosti srpskih preduzeća i poboljšati njihovu spremnost da se prilagode i iskoriste promene u trgovinskom režimu koje proističu iz pristupanja EU.

Period: decembar. 2015-  jun. 2016.

Partneri:Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, i Ministarstvo privrede i Privredna komora Srbije. Aktivnosti: Realizovane su kroz dve komponenteu koje spadaju analiza stanja spoljnotrgovinskog režima, studija za 5 prioritetnih sektora, preporuke poslovnom sektoru za prilagođavanje promenama u trgovinskom režimu, preporuke za uvođenje novih usluga i instrumenata za podršku srpskim izvoznicima i unapređeni kapaciteti poslovnog sektora sa ciljem adaptacije nastupajućim promenama i izvoznika za korišćenje novih instrumenata.

 

Naziv projekta:Razvoj sektora usluga u Srbiji

Program: bilateralni za 2013. godinu, donacija Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške)

Cilj: projekta je doprinos podizanju konkurentnosti Srbije kroz razvoj sektora usluga, putem:

Vrednost: projekta je 646.888,98 evra, kontribucija MTTT je 12,26% (74.978,66 evra).

Period: od juna 2015. do juna 2016. godine.

 

Aktivnosti: Unapređenja zakonodavnog i strateškog okvira harmonizovanog sa pravom EU kroz izradu zakona i podzakonskih akata za slobodno prekogranično pružanje usluga (Direktiva o uslugama)

Poboljšanja administrativnih kapaciteta Ministarstva nadležnog za ovu oblast

Uspostavljanja saradnje i koordinacije relevantnih institucija u Srbiji nadležnih za razvoj usluga

Obezbeđenja kvalitetnog informacionog sistema za unapređenje procesa odlučivanja u sektoru usluga u Srbiji /izrada dizajna i idejnog rešenja Jedinstvene elektronske kontaktne tačke.

 

 

Naziv projekta:Jačanje kapaciteta za unapređenje sistema monitoringa kvaliteta naftnih derivata („Capacity Building for Improved Mineral Fuels Monitoring System - Transfer of Best Practices against Grey Economy (FUELPAGE))“

Partneri: Glavni korisnik Projekta je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija - Sektor tržišne inspekcije, drugi korisnici su Ministarstvo rudarstva i energetike, Nacionalni naftni komitet Srbije - Svetskog naftnog saveta i Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Univerzitet za hemiju i tehnologiju u Pragu i Udruženje za naftnu industriju i trgovinu iz Republike Češke.

Cilj: Projekat je usmeren na unapređenje sistema monitoringa kvaliteta naftnih derivata u Srbiji kroz razmenu iskustava i prenos znanja i dobre prakse  Češke Republike i Evropske unije, uz podizanje kapaciteta korisnika Projekta.

Period: 1.02. 2016. do 2016.

 

Naziv projekta: „Zaštita i sprovođenje prava intelektualne svojine u Republici Srbiji“.

Finansira: EU Tvining

Program: IPA 2016

Pregovaračko poglavlje 7  – Zaštita intelektualne svojine

Institucija korisnik projekta: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor: Tržišna inspekcija

Cilj: usklađivanje standarda zaštite i sprovođenja prava intelektualne svojine u Srbiji sa najboljom praksom EU.

Partneri: Institucija korisnik projekta: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - Zavod za intelektualnu svojinu, Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova - Glavna uprava policije, Ministarstvo finansija - Uprava carina, Ministarstvo finansija - Poreska uprava, Ministarstvo zdravlja - Inspektorat za lekove i medicinska sredstva

Vrednost: 1.500.000 EUR

Period: 01.02.2019 - 30.04.2022.

Projekat će doneti mere  za unapređenje i efikasnije saradnje između institucija nadležnih za zaštitu i sprovođenje prava intelektualne svojine u Republici Srbiji. Radiće se na jačanju pravnog okvira za sprovođenje internet istraga i efikasniju borbu protiv novih izazova u vezi sa povredom prava intelektualne svojine.

U okviru projekta planirana je organizacija niza seminara namenjenih službenicima iz nadležnih institucija Republike Srbije koji će imati priliku da se upoznaju sa najboljom praksom prihvaćenom u zemljama članicama EU, kao i podizanje nivoa svesti u javnosti o rizicima i opasnostima od kupovine krivotvorenih proizvoda je od suštinskog značaja.

U okviru projekta organizuju se i sprovode aktivnosti koje imaju za cilj intenzivno informisanje javnosti o značaju zaštite prava intelektualne svojine i štetnim posledicama krivotvorenja i piraterije.

Aktivnosti: Sprovođenje zakonodavstva za efikasno administrativno pravo intelektualne svojine zasnovanom na dokazima; Obaveštajni kapaciteti o unapređenom IT sistemu za sprovođenje prava intelektualne svojine; Unapređenje kapaciteta u vezi sa istragama na internetu; Jačanje kapaciteta za identifikaciju i postupanje sa opasnim falsifikovanim proizvodima niskog kvaliteta; Uspostavljanje metoda izračunavanja obima krivotvorenja i piraterije; Izrada vodiča za ovlašćene službenike koji rade na sprovođenju prava intelektualne svojine; Podizanje svesti javnosti o intelektualnoj svojini; Uspostavljanje funkcionalne strukture koordinacionog tela.