Sektor za zaštitu potrošača

Sektoru za zaštitu potrošača obavljaju se poslovi koji se odnose na: utvrđivanje i sprovođenje politike u oblasti zaštite potrošača; donošenje nacionalnog i godišnjeg programa zaštite potrošača i praćenje njihovog sprovođenja; predlaganje sistemskih rešenja i mera u cilju kreiranja i sprovođenja politike zaštite potrošača; pripremu i izradu nacrta zakona i drugih propisa iz delokruga Sektora; pripremu i izradu mišljenja na zakone i druge propise iz delokruga Sektora i pripremu i izradu mišljenja na zakone i druge propise drugih državnih organa, koji su u vezi sa delokrugom Sektora; praćenje i primenu donetih propisa iz delokruga Sektora; praćenje tržišta, a naročito prepoznavanje nepoštene poslovne prakse i ugovaranja nepravičnih ugovornih odredaba u potrošačkim ugovorima, predlaganje mera za otklanjanje sistemskih nepravilnosti domaćeg tržišta sa aspekta zaštite potrošača, pokretanje i vođenje postupka zaštite kolektivnog interesa potrošača; praćenje, koordinacija i analiziranje rada tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova; sprovođenje aktivnosti u vezi sa prilagođavanjem nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije iz oblasti zaštite potrošača; obavljanje stručnih poslova za potrebe Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača kao savetodavno-konsultativnog tela; integraciju politike zaštite potrošača u druge državne politike; pokretanje inicijativa i podnošenje predloga za donošenje i izmenu određenih propisa u cilju obezbeđivanja efikasne zaštite prava potrošača; učestvovanje u radu međuresornih radnih grupa i drugih tela po pitanju ostvarivanja zaštite potrošača; saradnju sa nacionalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama u oblasti zaštite potrošača; saradnju sa organima pokrajinske i lokalne samouprave u cilju razvoja zaštite potrošača; učestvovanje u pripremi programa i projekata iz pretpristupnih programa Evropske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

             U Odeljenju za zaštitu potrošača obavljaju se poslovi koji se odnose na: utvrđivanje i ostvarivanje politike u oblasti zaštite potrošača, pripremu i izradu nacrta zakona i drugih propisa iz delokruga Sektora; pripremu i izradu mišljenja na zakone i druge propise iz delokruga Sektora i pripremu i izradu mišljenja na zakone i druge propise drugih državnih organa, koji su u vezi sa delokrugom Sektora; praćenje i primenu donetih propisa iz delokruga Sektora; donošenje nacionalnog i godišnjeg programa zaštite potrošača i praćenje njihovog sprovođenja; predlaganje sistemskih rešenja i mera u cilju kreiranja i sprovođenja politike zaštite potrošača; praćenje i analiziranje ponašanja  učesnika na tržištu u smislu prepoznavanja primene  nepoštene poslovne prakse i ugovaranja nepravičnih ugovornih odredaba u potrošačkim ugovorima, pokretanje i vođenje postupka zaštite kolektivnog interesa potrošača; podržava osnivanje i vrši koordinaciju u razvoju tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova; sprovođenje aktivnosti u vezi sa prilagođavanjem nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije iz oblasti zaštite potrošača; obavljanje stručnih poslova vezanih za rad Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača kao savetodavno - konsultativnog tela; unapređenje saradnje se udruženjima za zaštitu potrošača; učestvovanje u radu međuresornih radnih grupa i drugih tela po pitanju ostvarivanja zaštite potrošača; saradnju sa nacionalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama potrošača; učestvovanje u pripremi programa i projekata iz pretpristupnih programa Evropske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; podsticanje i sprovođenje edukativnih i informativnih aktivnosti usmerenih na podizanje nivoa znanja i svesti potrošača, trgovaca, kao i svih zainteresovanih strana o značaju politike zaštite potrošača; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odeljenju, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

          U Sektoru za zaštitu potrošača obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odeljenje za zaštitu potrošača;
  2. Grupa za sprovođenje politike zaštite potrošača
  3. 1. Odeljenje za zaštitu potrošača

Odeljenju za zaštitu potrošača obavljaju se poslovi koji se odnose na: utvrđivanje i ostvarivanje politike u oblasti zaštite potrošača, praćenje primene propisa iz oblasti zaštite potrošača i davanje stručnih mišljenja o njihovoj primeni, donošenje nacionalnog i godišnjeg programa zaštite potrošača i praćenje njihovog sprovođenja; predlaganje sistemskih rešenja i mera u cilju kreiranja i sprovođenja politike zaštite potrošača; praćenje i analiziranje ponašanja  učesnika na tržištu u smislu prepoznavanja primene  nepoštene poslovne prakse i ugovaranja nepravičnih ugovornih odredaba u potrošačkim ugovorima, pokretanje i vođenje postupka zaštite kolektivnog interesa potrošača; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti zaštite potrošača; podržava osnivanje i vrši koordinaciju u razvoju tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova; sprovođenje aktivnosti u vezi sa prilagođavanjem nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije iz oblasti zaštite potrošača; obavljanje stručnih poslova vezanih za rad Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača kao savetodavno - konsultativnog tela; unapređenje saradnje se udruženjima za zaštitu potrošača; učestvovanje u radu međuresornih radnih grupa i drugih tela po pitanju ostvarivanja zaštite potrošača; saradnju sa nacionalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama potrošača; učestvovanje u pripremi programa i projekata iz pretpristupnih programa Evropske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; podsticanje i sprovođenje edukativnih i informativnih aktivnosti usmerenih na podizanje nivoa znanja i svesti potrošača, trgovaca, kao i svih zainteresovanih strana o značaju politike zaštite potrošača, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

         U Odeljenju za zaštitu potrošača obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Grupa za unapređenje politike i zaštitu kolektivnog interesa potrošača;
  2. Grupa za edukaciju i unapređenje saradnje u oblasti zaštite potrošača.

          U  Grupi za unapređenje politike i zaštitu kolektivnog interesa potrošača obavljaju se poslovi koji se odnose na: predlaganje sistemskih rešenja i mera u cilju kreiranja i unapređenja politike zaštite potrošača;  pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti zaštite potrošača; praćenje primene propisa kojima se uređuje oblast zaštite potrošača i davanje stručnih mišljenja o njihovoj primeni; praćenje i analiziranje ponašanja  učesnika na tržištu u smislu prepoznavanja primene nepoštene poslovne prakse i ugovaranja nepravičnih ugovornih odredaba u potrošačkim ugovorima, pokretanje i vođenje postupka zaštite kolektivnog interesa potrošača; praćenje i koordinacija rada tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova; sprovođenje aktivnosti u vezi sa prilagođavanjem nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije iz oblasti zaštite potrošača; pripremu i sprovođenje programa i projekata iz oblasti zaštite potrošača; stručne poslove za potrebe Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupi, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

          U Grupi za edukaciju i unapređenje saradnje u oblasti zaštite potrošača obavljaju se poslovi koji se odnose na: predlaganje i sprovođenje mera u cilju podizanja opšteg nivoa znanja o zaštiti prava potrošača i načina obrazovanja potrošača; sprovođenje aktivnosti u cilju edukacije potrošača, trgovaca, kao i svih zainteresovanih strana u sprovođenju politike zaštite potrošača; praćenje i analiziranje rada tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova; izradu studija, analiza, informacija i drugih materijala iz oblasti zaštite potrošača; podršku radu i razvoju udruženja za zaštitu potrošača i predlaganje mera za unapređenje saradnje vladinog i nevladinog sektora u oblasti zaštite potrošača; saradnja sa relevantnim institucijama na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou u oblasti zaštite potrošača; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupi, kao i drugi  poslovi iz ove oblasti.

 Grupa za sprovođenje politike zaštite potrošača

Grupi za sprovođenje politike zaštite potrošača obavljaju se poslovi koji se odnose na: efikasnije sprovođenje politike zaštite potrošača; analizu ponašanja učesnika na tržištu u primeni propisa iz oblasti zaštite potrošača; upravljanje informacionom bazom prigovora potrošača; analizu prigovora potrošača i predlaganje mera za otklanjanje sistemskih nepravilnosti domaćeg tržišta sa aspekta zaštite potrošača; praćenje rešavanja prigovora potrošača od strane savetovališta potrošača i nadležnih inspekcijskih organa; praćenje sprovođenja projekata udruženja za zaštitu potrošača; analizu izveštaja o aktivnostima udruženja za zaštitu potrošača; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupi,  kao i drugi poslovi iz ove oblasti.