Aktivni projekti

Naziv projekta: „Dalje jačanje zaštite potrošača u Srbiji u novim tržišnim uslovima“

Finansira: EU Tvining

Program: IPA 2018

Pregovaračko poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja

Institucija korisnik projekta: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine

Sektor: Zaštita potrošača

Cilj: unaprediti institucionalne i administrativne kapacitete relevantnih srpskih aktera u oblasti zaštite potrošača za pristup jedinstvenom tržištu;

Institucija korisnica projekata: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine

Partneri: Projekat se realizuje kroz partnerstvo Ministarstva privrede Republike Slovačke, Evropskog centra za potrošače Slovačke koju predstavljaju Regionalna razvojna agencija Senec-Pezinok, Kancelarije za konkurenciju i zaštitu potrošača Poljske i Fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) iz Nemačke.

Vrednost projekta: 1.500.000 evra

Period: 09.06.2021- 09.06.2023.

Aktivnosti: Projekat se sprovodi kroz podršku institucijama relevantnim za zaštitu potrošača u Republici Srbiji u usklađivanju zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača sa trenutnim zakonodavnim okvirom Evropske unije, jačanje kapaciteta za prekograničnu saradnju u sprovođenju zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača, daljem razvoju vansudskog rešavanja sporova, unapređenju saradnje udruženja potrošača i lokalnih samouprava i jačanju svesti potrošača i trgovaca o novim izazovima koje nosi elektronska trgovina koja je u ekspanziji.

Projekat direktno doprinosi ostvarivanju planova za harmonizaciju iz Poglavlja 28 -Zaštita potrošača i zaštita zdravlja. Prioriteti razvoja zaštite potrošača su definisani Strategijom za zaštitu potrošača za period 2019-2024. Kroz projekat sprovodiće se i mere koje su sastavni deo Strategije, poput organizacije obuka i kontinuiranog profesionalnog usavršavanja službenika u vladinim institucijama i regulatornim telima koja su odgovorna za zaštitu potrošača.

 

Naziv projekta: Projekat IPA III/2021- Podrška integraciji Srbije u jedinstveno tržište

Finansira: EU centralizovano

Program: IPA III/2021

Cilj: Ojačati razvoj privatnog sektora, trgovine, istraživanja i inovacija kroz poboljšan integritet tržišta i stvoreno povoljno okruženje za tržišne operatere

Partneri: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije, Komisija za zaštitu konkurencije, Komisija za kontrolu državne pomoći, Zavod za intelektualnu svojinu, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvo zdravlja, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštansku delatnost (RATEL), Ministarstvo pravde

Vrednost: 8.000.000 evra

Period: 2022-2025

Aktivnosti: Projekat nastoji da podrži jačanje integriteta tržišta i stvaranje ambijenta privlačnog tržišnim operaterima. Ovo zahteva finalizaciju harmonizacije zakonodavstva u oblastima politike konkurencije, slobodnog kretanja roba i usluga, prava intelektualne svojine i zaštite potrošača kako bi se podstakao razvoj privatnog sektora, trgovine, istraživanja i razvoja i inovacija. Projekat će dovesti do pojednostavljenja i jačanja poslovanja i poboljšanja kvaliteta usluga. Transpozicija Direktive o uslugama i stvaranje jedinstvene elektronske kontaktne tačke će pojednostaviti procedure, smanjiti birokratiju, povećati transparentnost i ukloniti neopravdane ili nesrazmerne zahteve za pružaoce usluga. Sprovođenje adekvatne politike konkurencije i državne pomoći i unapređenje sistema tržišnog nadzora ojačaće konkurenciju i zaštititi potrošače. Jačanjem institucionalnih kapaciteta koji određuju strateški pravac, kao i administrativnih kapaciteta i sistema koji obezbeđuju usklađenost sa transponovanim zakonodavstvom.

Projekat sadrži 7 komponenti /e-trgovina, zaštita potrošača, tržišni nadzor, uspostavljanje jedinstvene elektronske kontaktne tačke za usluge, intelektualnu svojinu, zaštitu konkurencije i kontrolu državne pomoći/.

 

Naziv projekta:  „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Republike Srbije EU“

Finansira: GIZ

Institucija korisnik projekta: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine

 

Program: Promovisanje dobre uprave u Srbiji (Promoting Good governance in Serbia)

Program: „Promovisanje dobre uprave” ima za cilj da učini lokalnu i državnu javnu administraciju transparentnijom i orijentisanom prema građanima i da poboljša uslove života građana pružanjem usluga koje zadovoljavaju njihove potrebe.

Glavni politički partneri PAR2EU su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MPALSG) i Ministarstvo z evropske integracije (MEI).

Institucija korisnica projekta: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine

 

Cilj: Osnaživanje javne uprave u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji

Period: oktobar 2020 –  septembar 2023.

Podrška pregovaračkom poglavlju 28 Zaštita potrošača i zdravlja

Aktivnosti: Priprema i održavanje radionica koje obuhvataju temu nepoštene poslovne prakse; priprema edukativnog materijala

Rezultati projekta su jačanje administrativnih kapaciteta srpskih organa (Sektor za tržišnu inspekciju, Odeljenje za zaštitu potrošača, , Odeljenje integracija, itd.), registrovane organizacije potrošača, Privredna komora Srbije, predstavnici pravosuđa) u vezi nepoštene poslovne za poslove evropskih prakse, obmanjujuće poslovne prakse, obmanjujućih propusta, praksi koje su bezuslovno obmanjujuće i agresivne poslovne prakse. Ovo će biti urađeno predstavljanjem iskustva države članice kroz vođenje namenskih radionica i pripremu edukativnih materijala.

Podrška pregovaračkom poglavlju 3 Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga

Aktivnosti

Dubinski skrinig usklađivanja propisa relevantnim propisima EU/poštanske usluge /Izrada nove Strategije razvoja poštanskih usluga za 2020.-2024. i Pravilnika o postupku i načinu vršenja stručnog nadzora kao i u usklađivanju poštanskih propisa sa pravnom tekovinom EU. Stručna podrška u usklađivanju sa Direktivom o uslugama - utvrđivanje stepena usaglašenosti i shodno tome revizija sektorskog zakonodavstva sa Direktivom 2006/123 / EC o uslugama na unutrašnjem tržištu. Ažuriranje Akcionog plana za usklađivanje zakonodavstva sa Direktovm o uslugama.