Javni pozivi

Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača u 2023. godini

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine raspisuje Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2023. godinu.

Pravo učešća na Konkursu za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2023. godinu, kao podnosilac prijave predloga programa (u daljem tekstu: podnosilac prijave), ima udruženje koje je upisano u Evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača koju vodi Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), odnosno koje ispunjava uslove na osnovu Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača i uslovima za upis („Službeni glasnik RS“, br. 9/22), čije je sedište u regionu na kojem će se sprovoditi program kojim konkuriše i koje nema dug po osnovu javnih prihoda, na dan podnošenja prijave predloga programa.

Predlog programa podnosi se samo za jedan region i to tako da udruženje za zaštitu potrošača, podnosilac prijave predloga programa, ima sedište u regionu na kojem će se program sprovoditi. Kako bi se osiguralo da programi za koji su planirana podsticajna sredstva pokrivaju čitavu teritoriju Republike Srbije, od maksimalno raspoloživih sredstava finansiraju se izabrani programi, i to za:

  1. Region Vojvodine;
  2. Region Šumadije i Zapadne Srbije;
  3. Region Južne i Istočne Srbije;
  4. Region Beograda.

Broj predloženih programa od strane jednog udruženja za zaštitu potrošača je ograničen na jedan program, a maksimalan iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 2.300.000,00 dinara.

Finansijska sredstva su obezbeđena u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 138/22) na razdelu 32, u okviru Programa 1506 - Razvoj trgovine i zaštite potrošača, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnosti 0007 - Podrška programima udruženja potrošača i vansudskom rešavanju potrošačkih sporova, na Ekonomskoj klasifikaciji 481 - Dotacije nevladinim organizacijama i iznose ukupno 20.000.000,00 (slovima: dvadesetmiliona) dinara.

Rok za podnošenje prijava predloga programa je 25. septembar 2023. godine do 15,30 časova.

Javni poziv i Konkursna dokumentacija se preuzeti sa internet stranice Ministarstva (www.must.gov.rs) i  Portala e-Uprave (www.euprava.gov.rs).

 

 

Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2023. godini

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 401-10805/2023-1 od 3. novembra 2023. godine o usvajanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2023. godini poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu prijave na Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2023. godini.

Privredni subjekti prijavljuju svoje projekte isključivo na obrascu SZTZ (koji je sastavni deo konkursne dokumentacije) i mogu da konkurišu za dodelu subvencija za jednu namenu.

Subvencije namenjene za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata koriste se za sledeće namene:

1) za zapošljavanje lica kod privrednog subjekta koji se bavi tradicionalnim zanatima,

ili

2)  za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata, kroz organizaciju radionica i obuka edukativnog karaktera, namenjenih drugim privrednim subjektima ili zainteresovanim licima.

Obrazac zahteva za korišćenje sredstava se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije Ministarstva www.must.gov.rs.

Rok za dostavu prijava je 6. decembar 2023. godine.

Dodatne informacije u vezi sa Konkursom i konkursnom dokumentacijom mogu se dobiti putem telefona 011/26-42-160, radnim danom od 10 do 14 sati.

 

Javni poziv broj 1. radi otuđenja pokretnih stvari - vozila u svojini Republike Srbije prikupljanjem pisanih ponuda

Datum objave: 24. maj 2024. godine

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavljuje Javni poziv broj 1. radi otuđenja pokretnih stvari  - vozila u svojini Republike Srbije prikupljanjem pisanih ponuda.

Predmet otuđenja: 4 vozila, smeštena na parking prostoru Republičke direkcije za robne rezerve u Irigu.

Pravo učešća u pozivu imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju uslove poziva za koju se ponuda podnosi. 

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Ponude se dostavljaju na adresu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, Nemanjina broj 22-26, Beograd, preporučenom pošiljkom ili na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, na adresi Beograd, Nemanjina 22-26 – za Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, radnim danom od 8.00 do 14.00 časova, u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno naznačeno: „PONUDA - NE OTVARATI – Javni poziv broj 1 - ZA KUPOVINU POKRETNIH STVARI – VOZILA PORESKIH OBAVEZNIKA.”

 

Javni poziv  preuzeti sa internet stranice Ministarstva (www.must.gov.rs)

Javni poziv broj 2. radi otuđenja pokretnih stvari - vozila u svojini Republike Srbije prikupljanjem pisanih ponuda

Datum objave: 24. maj 2024. godine

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavljuje Javni poziv broj 2. radi otuđenja pokretnih stvari  - vozila u svojini Republike Srbije prikupljanjem pisanih ponuda.

Predmet otuđenja: 9 vozila, smeštena na parking prostoru Republičke direkcije za robne rezerve, na adresi ulica Viline vode bb (kod Tempa) – 6 vozila i na parkingu Skladišta specijalne luke doo Spoljnostarčevačka broj 80 - 3 vozila.

Pravo učešća u pozivu imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju uslove poziva za koju se ponuda podnosi. 

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Ponude se dostavljaju na adresu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, Nemanjina broj 22-26, Beograd, preporučenom pošiljkom ili na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, na adresi Beograd, Nemanjina 22-26 – za Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, radnim danom od 8.00 do 14.00 časova, u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno naznačeno: „PONUDA - NE OTVARATI – Javni poziv broj 2 - ZA KUPOVINU POKRETNIH STVARI – VOZILA PORESKIH OBAVEZNIKA.”

 

Javni poziv  preuzeti sa internet stranice Ministarstva (www.must.gov.rs)