Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju

U Sektoru za bilateralnu ekonomsku saradnju obavljaju se poslovi koji se odnose na: unapređenje i razvoj bilateralnih ekonomskih i trgovinskih odnosa; predlaganje i sprovođenje strategije i politike razvoja bilateralnih ekonomskih i trgovinskih odnosa; pripremanje za zaključivanje, izradu dokumenata i izvršenje bilateralnih ekonomskih i trgovinskih sporazuma, sporazuma o slobodnoj trgovini, protokola i memoranduma i pripremu zakona o njihovom potvrđivanju; izradu informacija, platformi i podsetnika za bilateralne susrete, pregovore i razgovore sa stranim državnim predstavnicima, kao i izveštaja sa ovih susreta; praćenje i analiziranje bilateralne ekonomske i trgovinske saradnje; predlaganje i izvršavanje mera za unapređenje i podsticanje bilateralne ekonomske i trgovinske saradnje; iznalaženje rešenja za probleme u bilateralnoj saradnji sa institucijama ili privrednim subjektima dve strane; predlaganje osnivanja, usklađivanje i rukovođenje radom mešovitih tela za bilateralnu ekonomsku i trgovinsku saradnju i slobodnu trgovinu, kao što su komiteti, komisije, radne grupe, poslovni saveti i drugi; koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi sa bilateralnom ekonomskom i trgovinskom saradnjom; pripremu i izradu nacrta zakona i drugih propisa iz delokruga Sektora; pripremu i izradu mišljenja na zakone i druge propise iz delokruga Sektora i pripremu i izradu mišljenja na zakone i druge propise drugih državnih organa, koji su u vezi sa delokrugom Sektora; praćenje i analizu ukupne trgovinske i investicione saradnje sa svetom; praćenje i analizu globalnih trendova u svetskim investicionim tokovima i međunarodnoj trgovini u cilju sagledavanja uloge Srbije; izradu opštih, komparativnih i sektorskih izveštaja o trendovima trgovinske i investicione saradnje sa svetom; pružanje stručne podrške izvoznicima i stranim ulagačima u komunikaciji sa državnim organima; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

U Sektoru za bilateralnu ekonomsku saradnju obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 

  1. Odsek za Evropu i prekookeanske razvijene zemlje;
  2. Odsek za Rusku Federaciju, ZND, Kinu, Indiju, istočnu i jugoistočnu Aziju;
  3. Grupa za susedne zemlje, zemlje centralne Evrope i Tursku;
  4. Grupa za Afriku, Bliski istok, južnu Aziju i Latinsku Ameriku;

 

 

  1. Odsek za Evropu i prekookeanske razvijene zemlje

 

U Odseku za Evropu i prekookeanske razvijene zemlje obavljaju se poslovi koji se odnose na: predlaganje, pripremu i sprovođenje strategije i politike ekonomske i trgovinske saradnje sa ovim zemljama; predlaganje i vođenje procedure za sklapanje sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji i sporazuma o slobodnoj trgovini  sa tim zemljama i pripremu zakona o njihovom potvrđivanju; rukovođenje i koordinaciju priprema, učešće u radu mešovitih tela po sporazumima o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji, kao i sporazuma o slobodnoj trgovini sa tim zemljama; koordiniranje i učešće u radu nacionalnih delova mešovitih komiteta, komisija, radnih grupa, poslovnih saveta i drugih stalnih i ad hoc radnih tela za bilateralnu ekonomsku i trgovinsku saradnju i slobodnu trgovinu; analiziranje i praćenje rezultata realizacije zaključenih sporazuma sa tim zemljama i predlaganje mera za unapređenje njihove primene; pripremanje informacija, platformi za bilateralne susrete i pregovore sa predstavnicima stranih državnih institucija i privrednih predstavnika, kao i izveštaja sa ovih susreta; praćenje i analiziranje stanja na tržištima ovih zemalja i predlaganje mera za unapređenje ekonomske i trgovinske saradnje sa tim zemljama, izradu opštih, komparativnih i sektorskih izveštaja o trendovima trgovinske i investicione saradnje sa ovim zemljama; pružanje podrške stranim ulagačima iz tih zemalja u komunikaciji sa državnim organima; koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi sa poslovima iz delokruga Odseka; pružanje podrške u obezbeđivanju kontakata, izradi planova i pripremi poseta državnih i privrednih delegacija; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odseku, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

  1. Odsek za Rusku Federaciju, ZND, Kinu, Indiju, istočnu i jugoistočnu Aziju

 

U Odseku za Rusku Federaciju, ZND, Kinu, Indiju, istočnu i jugoistočnu Aziju obavljaju se poslovi koji se odnose na: predlaganje, pripremu i sprovođenje strategije i politike ekonomske i trgovinske saradnje sa ovim zemljama; predlaganje i vođenje procedure za sklapanje sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji i sporazuma o slobodnoj trgovini  sa tim zemljama i pripremu zakona o njihovom potvrđivanju; rukovođenje i koordinaciju priprema, učešće u radu mešovitih tela po sporazumima o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji, kao i sporazuma o slobodnoj trgovini sa tim zemljama; koordiniranje i učešće u radu nacionalnih delova mešovitih komiteta, komisija, radnih grupa, poslovnih saveta i drugih stalnih i ad hoc radnih tela za bilateralnu ekonomsku i trgovinsku saradnju i slobodnu trgovinu; analiziranje i praćenje rezultata realizacije zaključenih sporazuma sa tim zemljama i predlaganje mera za unapređenje njihove primene; pripremanje informacija, platformi za bilateralne susrete i pregovore sa predstavnicima stranih državnih institucija i privrednih predstavnika, kao i izveštaja sa ovih susreta; praćenje i analiziranje stanja na tržištima ovih zemalja i predlaganje mera za unapređenje ekonomske i trgovinske saradnje sa tim zemljama, izradu opštih, komparativnih i sektorskih izveštaja o trendovima trgovinske i investicione saradnje sa ovim zemljama; pružanje podrške stranim ulagačima iz tih zemalja u komunikaciji sa državnim organima; koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi sa poslovima iz delokruga Odseka; pružanje podrške u obezbeđivanju kontakata, izradi planova i pripremi poseta državnih i privrednih delegacija; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odseku, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

  1. Grupa za susedne zemlje, zemlje centralne Evrope i Tursku

 

U Grupi za susedne zemlje, zemlje centralne Evrope i Tursku obavljaju se poslovi koji se odnose na: predlaganje, pripremu i sprovođenje strategije i politike ekonomske i trgovinske saradnje sa ovim zemljama; predlaganje i vođenje procedure za sklapanje sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji i sporazuma o slobodnoj trgovini  sa tim zemljama i pripremu zakona o njihovom potvrđivanju; rukovođenje i koordinaciju priprema, učešće u radu mešovitih tela po sporazumima o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji, kao i sporazuma o slobodnoj trgovini sa tim zemljama; koordiniranje i učešće u radu nacionalnih delova mešovitih komiteta, komisija, radnih grupa, poslovnih saveta i drugih stalnih i ad hoc radnih tela za bilateralnu ekonomsku i trgovinsku saradnju i slobodnu trgovinu; analiziranje i praćenje rezultata realizacije zaključenih sporazuma sa tim zemljama i predlaganje mera za unapređenje njihove primene; pripremanje informacija, platformi za bilateralne susrete i pregovore sa predstavnicima stranih državnih institucija i privrednih predstavnika, kao i izveštaja sa ovih susreta; praćenje i analiziranje stanja na tržištima ovih zemalja i predlaganje mera za unapređenje ekonomske i trgovinske saradnje sa tim zemljama, izradu opštih, komparativnih i sektorskih izveštaja o trendovima trgovinske i investicione saradnje sa ovim zemljama; pružanje podrške stranim ulagačima iz tih zemalja u komunikaciji sa državnim organima; koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi sa poslovima iz delokruga Grupe; pružanje podrške u obezbeđivanju kontakata, izradi planova i pripremi poseta državnih i privrednih delegacija; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupi, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

  1. Grupa za Afriku, Bliski istok, južnu Aziju i Latinsku Ameriku

 

U Grupi za Afriku, Bliski istok, južnu Aziju i Latinsku Ameriku obavljaju se poslovi koji se odnose na: predlaganje, pripremu i sprovođenje strategije i politike ekonomske i trgovinske saradnje sa ovim zemljama; predlaganje i vođenje procedure za sklapanje sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji i sporazuma o slobodnoj trgovini  sa tim zemljama i pripremu zakona o njihovom potvrđivanju; rukovođenje i koordinaciju priprema, učešće u radu mešovitih tela po sporazumima o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji, kao i sporazuma o slobodnoj trgovini sa tim zemljama; koordiniranje i učešće u radu nacionalnih delova mešovitih komiteta, komisija, radnih grupa, poslovnih saveta i drugih stalnih i ad hoc radnih tela za bilateralnu ekonomsku i trgovinsku saradnju i slobodnu trgovinu; analiziranje i praćenje rezultata realizacije zaključenih sporazuma sa tim zemljama i predlaganje mera za unapređenje njihove primene; pripremanje informacija, platformi za bilateralne susrete i pregovore sa predstavnicima stranih državnih institucija i privrednih predstavnika, kao i izveštaja sa ovih susreta; praćenje i analiziranje stanja na tržištima ovih zemalja i predlaganje mera za unapređenje ekonomske i trgovinske saradnje sa tim zemljama, izradu opštih, komparativnih i sektorskih izveštaja o trendovima trgovinske i investicione saradnje sa ovim zemljama; pružanje podrške stranim ulagačima iz tih zemalja u komunikaciji sa državnim organima; koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi sa poslovima iz delokruga Grupe; pružanje podrške u obezbeđivanju kontakata, izradi planova i pripremi poseta državnih i privrednih delegacija; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupi, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.