Sektor za multilateralnu saradnju i spoljnotrgovinsku politiku

U Sektoru za multilateralnu saradnju i spoljnotrgovinsku politiku obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i koordiniranje procesa pristupanja Republike Srbije STO, praćenje rada i sprovođenje obaveza koje proističu iz članstva u ovoj organizaciji; implementaciju sporazuma iz obuhvata STO kroz koordinaciju aktivnosti pojedinih ministarstava nadležnih za određene oblasti; izradu notifikacija STO po pojedinim sporazumima u saradnji sa pomenutim ministarstvima; koordiniranje i učestvovanje u svim redovnim aktivnostima STO i u narednim rundama multilateralnih trgovinskih pregovora; pripremanje i usaglašavanje pregovaračkih stavova koje Republika Srbija zastupa u STO; organizovanje kontinuiranog upoznavanja javnosti sa sistemom funkcionisanja STO, obavezama preuzetim u toku procesa pristupanja i novim predlozima; saradnju sa univerzitetima i akademskim strukturama u oblasti trgovinske politike i međunarodnih pravila STO; unapređenje i razvoj ekonomskih odnosa sa EU kroz primenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, rukovođenje i koordinaciju aktivnosti u okviru pregovora o pristupanju EU u oblasti Pregovaračkog poglavlja 30 „Ekonomski odnosi sa inostranstvom'', saradnju sa užim pregovaračkim timom Vlade Srbije za pregovore sa EU, kao i nadležnim direktoratima Evropske komisije; unapređenje i razvoj ekonomskih odnosa sa EFTA kroz sprovođenje sporazuma o slobodnoj trgovini sa EFTA; praćenje rada i sprovođenje obaveza koje proističu iz članstva u Sporazumu o slobodnoj trgovini u regionu jugoistočne Evrope-CEFTA i drugim ekonomskim organizacijama iz sistema UN i regionalnim i subregionalnim organizacijama, sporazumima i inicijativama, kao i koordinaciju pripreme za zaključivanje multilateralnih trgovinskih sporazuma i njihovo izvršavanje; praćenje sprovođenja Akcionog plana o regionalnom ekonomskom prostoru na Zapadnom Balkanu (ZB6); praćenje zaključivanja i realizacije odgovarajućih sporazuma sa EU, EFTA, CEFTA; usklađivanje privrednih i trgovinskih propisa sa standardima STO i EU; praćenje rada i aktivnosti sa OECD i relevantnim komitetima, Regionalnim savetom za saradnju (RCC), Investicionim komitetom jugoistočne Evrope-CEI, Regionalnim savetom za saradnju (RCC) – Investicionim komitetom jugoistočne Evrope (SEE Investment Committee), Centralnom Evropskom inicijativom-CEI i drugim sporazumima i inicijativama u cilju obaveštavanja o izvršavanju obaveza Republike Srbije, utvrđivanje principa i strategije politike i režima spoljne trgovine; pripremu nacrta i predloga zakona i podzakonskih akata koji se odnose na spoljnotrgovinsko poslovanje kao i drugih pojedinačnih i opštih akata koje donosi Vlada; izradu nacrta, predlaganje i utvrđivanje procedura za sprovođenje mera trgovinske politike, njihovo administriranje; usklađivanje zakonodavnog okvira sa međunarodnim propisima koji regulišu ovu oblast; utvrđivanje procedura za sprovođenje režima dozvola kao i posebnih, složenih oblika spoljnotrgovinskog poslovanja; sprovođenje postupka ispitivanja radi utvrđivanja, uvođenja i implementacije mera zaštite od prekomernog, subvencionisanog uvoza i uvoza po dampinškim cenama; vođenje upravnih postupaka i preduzimanje drugih upravnih radnji; koordiniranje rada međuresorskih komisija za implementaciju spoljnotrgovinskih mera; koordiniranje procesom usaglašavanja sa pravilima STO;  koordinaciju implementacije procedura izdavanja dozvola i ostalih dokumenata vezanih za izvoz i uvoz robe na nivou Vlade; učešće u međunarodnim i međuresorskim radnim telima za usaglašavanje propisa sa normama međunarodnog zakonodavstva i pristup međunarodnim organizacijama; saradnju i koordinaciju aktivnosti sa privrednim društvima, organima i organizacijama u cilju unapređenja spoljnotrgovinskog poslovanja; učešće u radu na izradi regulative iz nadležnosti drugih resora koji se odnose na spoljnotrgovinsko poslovanje; pripremu informacija za razgovore državnih i političkih predstavnika sa predstavnicima međunarodnih organizacija i inicijativa; praćenje i analiziranje robne razmene, industrijske i tehnološke saradnje i drugih oblika trgovinske saradnje; pregovaranje i zaključivanje međunarodnih trgovinskih ugovora i praćenje njihove realizacije; učešće u pripremi i predlaganju programa i projekata iz predpristupnih fondova i drugih programa EU i ostalih oblika međunarodne pomoći; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

          U Sektoru za multilateralnu saradnju i spoljnotrgovinsku politiku  obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 

  1. Grupa za Svetsku trgovinsku organizaciju;
  2. Grupa za Evropsku uniju (EU) i Evropsko udruženje slobodne trgovine (EFTA);
  3. Grupa za saradnju sa CEFTA, međunarodnim ekonomskim organizacijama OUN,

i drugim multilateralnim i regionalnim organizacijama i inicijativama;

  1. Grupa za spoljnotrgovinsku politiku

        

 

 

  1. Grupa za Svetsku trgovinsku organizaciju

     

U Grupi za Svetsku trgovinsku organizaciju obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i koordiniranje procesa pristupanja Republike Srbije STO; praćenje rada ove međunarodne trgovinske organizacije i staranje o izvršenju obaveza  iz članstva u STO; predlaganje i sprovođenje strategije i politike razvoja saradnje sa ovom međunarodnom organizacijom; pripremu analiza, informacija, predloga stavova i učestvovanje u pregovorima i zasedanjima odgovarajućih tela STO; pripremu materijala o sistemu i kretanju spoljne trgovine Republike Srbije koji se dostavljaju STO (notifikacija) po pojedinim sporazumima i u saradnji sa nadležnim ministarstvima; praćenje i analiziranje pravne regulative radi iniciranja promene postojećih i donošenja novih propisa i njihove primene u cilju harmonizacije sa pravilima STO; organizovanje kontinuiranog upoznavanja javnosti i privrede sa sistemom funkcionisanja STO, obavezama preuzetim u toku procesa pristupanja i sa novim predlozima; proučavanje studija i podataka o svetskim ekonomskim kretanjima; učešće u radu redovnih tela STO, ministarskim zesedanjima kao i na međunarodnim skupovima u oblasti međunarodne trgovine i pravila STO; praćenje sprovođenja tehničke pomoći u ovoj oblasti; saradnju sa univerzitetima i akademskim strukturama u oblasti trgovinske politike i međunarodnih pravila STO; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupi, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

  1. Grupa za Evropsku uniju (EU) i Evropsko udruženje slobodne trgovine (EFTA)

 

U Grupi za Evropsku uniju (EU) i Evropsko udruženje slobodne trgovine (EFTA) obavljaju se poslovi koji se odnose na: rukovođenje i koordinaciju aktivnosti u okviru Pregovaračke grupe 30 „Ekonomski odnosi sa inostranstvom“, vođenje pregovora o pristupanju EU u oblasti poglavlja 30 i saradnju sa užim pregovaračkim timom Vlade Srbije za pregovore sa EU; učešće i praćenje primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU iz delokruga Sektora; komunikaciju sa Koordinacionim telom za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji i nadležnim direktoratima Evropske komisije; saradnju sa drugim organima i organizacijama, predstavnicima privrede, Misijom Republike Srbije pri EU u Briselu, pripremu priloga za Nacionalni program za usvajanje propisa Evropske unije – NPAA i koordiniciju izrade priloga za NPAA, pripremu priloga za izradu Godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Republike Srbije, stručnu redakturu prevoda propisa Evropske unije u procesu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, pripremu materijala i učešće u radu Odbora za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje; praćenje primene i sprovođenje Sporazuma o slobodnoj trgovini sa EFTA; učešće u radu Mešovitog komiteta sa EFTA zemljama, praćenje privredne i trgovinske saradnje sa zemljama EFTA; saradnju sa Sekretarijatom EFTA u Ženevi, pripremu informacija i izveštaja o efektima zaključenih međunarodnih sporazuma; praćenje sprovođenja tehničke pomoći u ovoj oblasti; organizovanje kontinuiranog upoznavanja javnosti i privrede sa procesom prudruživanja EU; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupi,  kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

  

  1. Grupa za saradnju sa CEFTA, međunarodnim ekonomskim organizacijama OUN, i drugim multilateralnim i regionalnim organizacijama i inicijativama

 

           U Grupi za saradnju sa CEFTA,  međunarodnim ekonomskim organizacijama OUN i drugim multilateralnim i regionalnim organizacijama i inicijativama, obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje saradnje sa međunarodnim i regionalnim organizacijama, sporazumima i regionalnim inicijativama, i to: Sporazum o slobodnoj trgovini u regionu jugoistočne Evrope-CEFTA,; Centralno Evropska inicijativa /CEI/, Evropska ekonomska komisija Ujedinjenih nacija /UNECE/, Konferencija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju /UNCTAD/, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj /OECD/,  Regionalni savet za saradnju /RCC/, Inicijativa za saradnju u jugoistočnoj Evropi /SECI/, Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju /BSEC/ i druge regionalne organizacije i inicijative; primenu sporazuma CEFTA; praćenje rada i aktivnosti sa OECD i relevantnim komitetima, Regionalnim savetom za saradnju /RCC/ - Investicionim komitetom jugoistočne Evrope (SEE Investment Committee) i drugim institucijama relevantnim za unapređenje investicionog ambijenta; praćenje sprovođenja Akcionog plana o regionalnom ekonomskom prostoru u okviru Zapadnog Balkana (ZB6); saradnju sa organizacijama koje okupljaju strane ulagače u Republici Srbiji; organizaciju i praćenje analize poslovnog okruženja i analize ekonomskih aspekata stranih ulaganja; proučavanje studija i podataka o svetskim ekonomskim kretanjima, kao i drugi poslovi iz ove oblasti; pripremu informacija, platformi za pregovore sa navedenim organizacijama i zaključivanje sporazuma o saradnji ili učešću u tim organizacijama; učestvovanje u pregovorima i na zasedanjima odgovarajućih tela CEFTA i drugih organizacija; praćenje realizacije postignutih sporazuma; razvoj trgovinskih odnosa i predlaganje mera za njihovo poboljšanje, organizovanje kontinuiranog upoznavanja javnosti i privrede sa aktivnostima u okviru CEFTA; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupi, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

  1. Grupa za spoljnotrgovinsku politiku

 

         U Grupi za spoljnotrgovinsku politiku obavljaju se poslovi koji se odnose na: zakonodavno - pravne poslove u vezi sa pripremom i izradom, nacrta zakona, materijala i drugih propisa kojima se uređuje spoljnotrgovinska politika, režim spoljne trgovine, uslovi prometa roba i usluga sa inostranstvom, poslovanje privrednih društava i drugih pravnih lica u cilju primene pravila i principa STO i regulative EU; izradu nacrta, odnosno predloga propisa za predlaganje i sprovođenje mera trgovinske politike; sprovođenje Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju i podzakonskih akata kao i međunarodnih sporazuma u delu koji se odnosi na izdavanje dozvola i upravljanje kvotama; pripremu odgovora, tumačenja i mišljenja o propisima koji su u nadležnosti Grupe; vođenje upravnih postupaka i preduzimanje drugih upravnih radnji; koordiniranje rada međuresorskih komisija za implementaciju spoljnotrgovinskih mera; koordiniranje procesom usaglašavanja sa pravilima STO;  koordinaciju utvrđivanja i sprovođenja procedura  za  izdavanje dozvola i drugih akata koji su uslov za izvoz i uvoz robe, na nivou Vlade; učešće u međunarodnim i međuresorskim radnim telima za usaglašavanje propisa sa normama međunarodnog zakonodavstva i pristup međunarodnim organizacijama; učešće u pregovorima za zaključivanje sporazuma o slobodnoj trgovini u delu koji se odnosi na mere trgovinske politike; saradnju i koordinaciju aktivnosti sa privrednim društvima, organima i organizacijama u cilju unapređenja spoljnotrgovinskog poslovanja; učešće u radu na izradi regulative iz nadležnosti drugih resora koji se odnose na spoljnotrgovinsko poslovanje; rad međuresorskog Vladinog tela za usaglašavanje propisa sa pravilima i principima međunarodne trgovine u oblasti sistema izdavanja uvoznih i izvoznih dozvola i drugih administrativnih procedura koje prethode izvozu, uvozu, odnosno tranzitu robe; prikupljanje i analizu parametara vezanih za povećanje uvoza, promene u nivou cena, prodaje, proizvodnje, produktivnosti, stepena iskorišćenosti kapaciteta, profita, gubitaka, zaposlenosti u cilju ispitivanja, predlaganja i sprovođenja odnosno uvođenja privremenih i definitivnih antidampinških mera, kompenzatornih mera i mera zaštite od prekomernog uvoza, odnosno otpočinjanja i sprovođenja postupka ispitivanja kao i preispitivanja uvedenih mera u cilju njihove dalje primene ili eventualnog ukidanja; usaglašavanje domaćih propisa sa međunarodnim sporazumima (STO i EU) kojima su regulisane antidampinške mere, kompenzatorne mere i mere zaštite od prekomernog uvoza; koordinaciju i praćenje izmena i dopuna pravne regulative u skladu sa Nacionalnim programom integracija, praćenje odluka Evropskog saveta i komisija koje se odnose na pojedinačne slučajeve odnosno zemlje i robe; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupi, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.